FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Galerie AMU: ŽIVEL / FORCE OF NATURE (opening 30. 1., 18:00) 2018-01-23

31. 1. - 4. 3. 2018


výstavní koncepce / exhibition concept: Štěpánka Borýsková & Petra Tomsová

architektonické řešení / exhibition architecture: Oldřich Morys

grafika / graphic design: Jan Slabihoudek


Povodně v roce 2002 neušetřily ani fond Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., obsahující kolorované diapozitivy a negativy z pozůstalosti českého geografa J. V. Daneše. Ten ve dvacátých letech 20. století procestoval jako jeden z prvních Čechů Tichomoří, východní Asii a Severní Ameriku. Jeho fotografie z cest byly povodněmi nenávratně proměněny, ale degradační procesy vtiskly jednotlivým záběrům zároveň zcela novou vizuální kvalitu odrážející křehkost fotografického média tváří v tvář přírodním silám.


doprovodný program: Cestovatelské fotografie – péče o fotografie ve fondech a sbírkách (konference), středa 21. 2. 2018 v 9:30 h (Galerie HAMU, Hudební fakulta AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1)


Výstava vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2014. Projekt probíhá v letech 2014–2018 a na jeho řešení spolupracuje Katedra fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.The floods of 2002 affected also the archive of the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences. It contained, among others, colored diapositives and negatives of the Czech geographer J. V. Daneš. In the early 1920s, Daneš was one of the first Czechs to travel over the Pacific, East Asia and North America. Although the waters have irrevocably changed his photographs, the process of degradation has given the individual images a whole new visual quality which reflects the fragility of the photographic medium when faced with natural forces.


accompanying program: Travel Photographs – Caring for Photographs in Collections and Archives (symposium), Wednesday, 21. 2. 2018 at 9:30 a.m. (HAMU Gallery, Music and Dance Faculty, Malostranské Square 13, Prague 1)


The exhibition was realized at the Academy of Performing Arts in Prague as part of the project Evaluating and Interpreting the Photographic Collection of the Czech Academy of Sciences, supported from the resources of the Institutional Support for Long-Term Conceptual Development of Research Organizations, provided by the Ministry of Education, Youth and Sports in 2014. The project—co-investigated by the Department of Photography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague and the Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences—has been taking place 2014 – 2018.


   Kontakt