FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Stanoviska vedoucích kateder k návrhu AS FAMU na odvolání děkana 2018-05-11
STANOVISKO VEDOUCÍHO KATEDRY SCENÁRISTIKY A DRAMATURGIE FAMU K NÁVRHU SEDMI ČLENŮ AS FAMU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA ZDEŇKA HOLÉHO Z FUNKCE

Návrh sedmi členů AS FAMU na odvolání děkana Zdeňka Holého z funkce, zveřejněný dnes, 10.5.2018, pokládám za čin vyhrocené, destruktivní a ultimativní konfrontace. Završuje se tak proces destabilizace umělecké školy v demokracii ohrožujícím období, které nás, bohužel, všechny čeká. Tímto aktem je na naší škole prohlouben proces, který vede k rozvratu a rozštěpení. Je popřením snahy o konsenzus a zmařením snahy o úspěšnou spolupráci vzájemně provázaných oborů na škole. Je nevybíravým ukončením období, kdy jsme spolu dokázali komunikovat i když jsme spolu nesouhlasili a měli na věci odlišné názory. Namísto toho, abychom jako škola drželi při sobě, připraveni čelit ohrožením, která přicházejí, napadáme se mezi sebou a řežeme si pod sebou větev. Jak hluboce české…

Věřím, že vůči většině osočení uvedených v daném dokumentu dokáže pan děkan věcně argumentovat. Sám za sebe z pozice vedoucího katedry scenáristiky a dramaturgie pouze konstatuji, že jsem se ze strany děkana nesetkal s žádným nátlakem a zasahováním do mých kompetencí vedoucího katedry a garanta oboru. Veškerá jednání v tomto smyslu byla ze strany děkana vedena transparentním a věcným způsobem, se schopností vyslechnout argumenty a s východisky takových jednání pak kompetentně pracovat. Děkan Zdeněk Holý rovněž nikdy nezasahoval do mých rozhodnutí ohledně studijního programu katedry, personálního složení pedagogického sboru a má rozhodnutí respektoval. Rovněž tak nikdy veřejně nedehonestoval nikoho z mých pedagogů ani studentů. Ve své pozici se mnou vždy jednal otevřeně, kolegiálně a lidsky korektně.

Během posledních dvou let se mi dařilo naplnit několik nových studijních programů vyučovaných renomovanými tvůrci a pedagogy, jejichž příchod a působení děkan podporoval. Jeho snahu o nastolení pořádku a funkčního systému fungování školy, jejichž jednotlivé obory spolu zásadně kooperují, vidím jako zásadní. V žádném případě tuto snahu nevnímám jako omezování tvůrčích svobod nebo zbytečnou byrokratizaci výukového procesu. Pokud jsem k některým byrokratickým úkonům nucen, není to z vůle děkana, ale důsledkem nových právních norem, kterým se bude muset podřizovat každé vedení školy.

Jsem na škole nepřetržitě víc, než třicet let, zažil jsem různá vedení a nejrůznější turbulence. Poprvé však cítím, že vyhrocená situace znemožňuje spolupráci i komunikaci. Konstatuji tedy - pokud návrh sedmi senátorů AS FAMU skutečně povede k odvolání děkana Zdeňka Holého, nebudu ochoten pokračovat jak ve funkci vedoucího katedry, tak v roli pedagoga. Svoje setrvání na škole podmiňuji stažením aktuálního Návrhu na odvolání děkana Zdeňka Holého z funkce a předložením konkrétních a nevágních argumentů, která kritiku jeho postupů podmiňují. Pokud se tyto ukážou jako nedostatečné, předpokládám rezignaci předkladatelů Návrhu na funkci v AS FAMU.

Doc. MgA. Petr Jarchovský, vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie

----------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘENÝ DOPIS AKADEMICKÉMU SENÁTU FAMU - STANOVISKO VEDOUCÍHO KATEDRY KAMERY

Když byl dnes 10. 5. 2018 zveřejněn návrh, podepsaný sedmi členy AS FAMU, na odvolání děkana FAMU pana Mgr. Holého, přepadl mne nejprve smutek, pak naštvání a po několika chvílích a novém přečtení textu i jakási radost, že hra na schovávanou skončila. Odhalily se konečně pravé cíle ofenzivního jednání AS FAMU, jehož pět nových členů umožnilo těm několika pozůstalým uskutečnit cosi jako palácový převrat. Jednobarevnost členů senátu nebránila již ničemu, ani tomu, že ony dva měsíce, kdy „nový senát“ fungoval, stačily k tomu, aby se jeho členové dostatečně sešikovali a naplnili svůj záměr usilovat o likvidaci současného vedení školy.

Měl jsem možnost účastnit se dvou veřejných zasedání AS a z průběhu jeho jednání bylo jasné, že dotazy na děkana Holého i pana tajemníka Kolka nejsou vedeny zájmem dopátrání se merita problémů v řízení školy, ale jsou vedeny zájmem posvětit písemně formulovaný názor senátora doc. Jařaba. Ten už při prezentaci svého volebního programu naznačil, že by mohl sám třeba i na děkana kandidovat, ale prý nechce…. Pan senátor Jařab přinesl tedy z domova předem připravené stanovisko k jednání o rozpočtu FAMU, ve kterém AS mesiášsky zachraňuje to, co prý děkan „hanebně“ zanedbal. Po dvouhodinové diskusi se tak četl text, který výsledky diskuze nezohledňoval a ani je zohledňovat nechtěl a který dramaticky obviňoval děkana a líbezně vyzdvihoval blahodárnou úlohu AS FAMU /text byl později, z pochopitelných důvodů pro zápis pozměněn/.

Je řada konkrétních a věcných poznámek i vysvětlení, kterými řádně zvolený děkan Mgr. Zdeněk Holý komentuje text návrhu na své odvolání, takže se tím nemíním zabývat. Text je ostatně součástí tohoto Otevřeného dopisu. To, co je však pozoruhodné, to je arogance a subjektivní dojmy, se kterou přichází orgán, jenž by měl být vážený a to především při krocích, které mohou zásadně ovlivnit pohled veřejnosti na instituci, jejíž reputace je čím dál menší. Nenávist oněch sedmi senátorů je konkrétní snad jen v touze likvidovat člověka, který se dva roky snaží na FAMU opět zavést smysl pro odpovědnost k profesi filmaře. To je však patrně onen kámen úrazu. Jak mohou v tak vrcholném orgánu určovat smysl pro tvorbu lidé, kterým odpovědnost k závazkům vůči souvisejícím profesím je lhostejná? Jak se dokáží orientovat ve skladbě výuky v oborech kateder, když sami na vlastních katedrách mají vážné nedostatky? Odpovím sám, mají mnoho přátel na sociálních sítích a s těmi sdílí své litanie a proklamace. Je snadné napadat a bořit, nic to nestojí.

Je patrně škoda, že jsem na FAMU již řadu let, jsem však schopen posoudit, kdy trpělivosti míra přetekla. To se stalo nyní jednáním AS FAMU, kdy vágně a bez konkrétních důkazů navrhují odvolání děkana, který se zkrátka nehodí do krámu. Jsou to přátelé starých nepořádků a manipulativní aktivisté, jejichž touha vládnout je zkrátka veliká.

Nejsem ochoten se smířit s krokem, který v sobě obsahuje návrh na odvolání děkana Mgr. Zdeňka Holého a jen obtížně si dovedu představit, že budu v instituci, kde orgán, hlásající demokracii, je sám demokracie prost.
Vyzývám signatáře dopisu za odvolání děkana, aby rezignovali na funkce v AS FAMU
a nedělali ostudu fakultě o jejíž renomé se nikterak nezasloužili a zachovali si tak alespoň částečné zdání lidsky normální slušnosti.

Věřím, že záměr AS FAMU nedojde naplnění, bylo by to opravdu nechutné a likvidační divadlo. Kdyby však k tomu došlo, s odchodem děkana Holého rezignuji rovněž a uvolním místo vedoucího katedry kamery i pedagoga neboť si v této atmosféře nedokážu představit smysluplné naplnění podstaty výuky filmové profese, která nevychází ze vzájemného respektu a spolupráce.

prof. Mgr. Jaroslav Brabec, vedoucí katedry kamery

Praha 10.5.2018


----------------------------------------------------------------------------------------

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍ KATEDRY FOTOGRAFIE K NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA

Vážení kolegové – senátoři,

dle včerejšího data předpokládám, že došlo k nějaké osobní schůzce členů AS FAMU, kde vznikl tento dokument, který je v příloze dopisu Heleny Bendové.

Jednací řád AS FAMU je stále ve stavu projednávání a měl být znovu projednán 24. 5. 2018. K dosavadním úpravám, které jsem doposud obdržela, mám řadu připomínek. Domnívala jsem se, že čas na jejich zpracování je do cca 14. 5. Chtěla bych se zeptat, zda ustanovený termín stále platí či byl nějak změněn? Pokud ano, tak na jakém základě?

K dokumentu návrhu na odvolání děkana

Nevím, kdo dal podnět, jak probíhala rozprava a následné hlasování. Jednání AS FAMU nebylo předem ohlášeno. Prosím, neberte to špatně, ale podle mého názoru je tento dokument výsledkem schůzky několika lidí, kteří ho podepsali, ne dokumentem z jednání AS FAMU.

Kdybych se měla vyjádřit jako členka AS FAMU k obsahové formě dokumentu, je pro mne příliš vágní. Příliš často se objevuje slovní spojení „některé katedry“, i když nevoli k jmenování konkrétních případů zcela chápu. Přesto mám k uvedeným příkladům spoustu připomínek. Zároveň nemohu zcela přijmout argument, že jednotliví členové senátu byli žádáni velkou částí akademické obce o odvolání děkana. Domnívám se, že bylo povinností těchto členů tento požadavek přinést na jednání. Pokud se tak stalo, prosila bych, o řádné projednání.

Žádám o dodržení původně ohlášeného, zveřejněného a ujednaného data jednání AS – tzn. 24. 5. 2018.

Zároveň žádám o řádné prodiskutování ustanovení data pléna akademické obce vzhledem k termínu zkouškového období, které je k žádané masivní účasti zcela nevhodné.

Děkuji za pozornost a za pochopení, pokud chceme demokratické principy, měli bychom je sami dodržovat. Chápu, že to zní trochu blbě, nicméně – nemohu jinak, omlouvám se a těším se

Štěpánka Šimlová

----------------------------------------------------------------------------------------

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO KATEDRY STŘIHOVÉ SKLADBY K NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA

Vážení,

považují návrh na odvolání děkana za nepříjatelný.
V případě, že se tak stane takovýmto způsobem, odstoupím z místa ved. KSS a podám výpověď.
Děkuji za pochopení.

S úctou

Ivo Trajkov
ved. KSS

----------------------------------------------------------------------------------------

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍHO KATEDRY ZVUKOVÉ TVORBY K NÁVRHU ODVOLÁNÍ DĚKANA FAMU, KTERÉ PODALO 7 ČLENŮ AKADEMICKÉHO SENÁTU

Návrh na odvolání považuji za vyhrocený, nedostatečně zdůvodněný a velmi kontroverzní akt. Za problematické vidím i to, že jej podepsali 3 členové katedry režie, 3 členové katedry dokumentu, a jeden člen katedry CAS, to jest kateder, které byly v poslední době děkanem vystaveny jisté kritice. Zajímalo někoho ze senátu, který má především hájit zájmy školy jako celku, jaký je názor jiných kateder?
Jsou skutečně velmi vágně popsané důvody tak závažné, že je nutno odvolávat děkana v polovině jeho funkčního období?
Členové senátu uvádějí, že ze školy odcházejí oblíbení pedagogové. Já se nyní spíš obávám, že pokud dojde k odvolání, tak teprve začnou odcházet.

V mém vnímání světa má být senát stmelující platformou, kde je možno případné spory řešit. Tento senát, který funguje v současném obsazení pouze 2 měsíce, se zatím k věcem staví opačně. Odvolání děkana je nejsilnějším nástrojem, kterým senát disponuje, a má být použit v okamžicích nejvyšší nouze. Nemám pocit, že je škola ve stavu nouze a ohrožení, tento čin ji však do toho stavu může snadno posunout.

Apeluji proto na přehodnocení tohoto návrhu. Pokud bude děkan tímto způsobem odvolán, nevidím důvod pro své další působení na FAMU.


Pavel Rejholec
Vedoucí Katedry zvukové tvorby

----------------------------------------------------------------------------------------


STANOVISKO VEDOUCÍHO KATEDRY FAMU INTERNATIONAL K NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA FAMU MGR. ZDEŇKA HOLÉHO


Signatářům Návrhu na odvolání, na vědomí členům akademické obce Famu, v Praze 11.5.2018

Vážení senátoři, vážení členové akademické obce, vážení kolegové,

Pečlivě jsem přečetl váš návrh na odvolání Zdeňka Holého z funkce děkana Famu. Chápu jej jako návrh podaný sedmi členy akademické obce, kteří jsou zároveň členy Akademického Senátu, a na podání takového návrhu máte nepochybně právo. Vzápětí však nastane chvíle, kdy budete po prodebatování tohoto návrhu akademickým plénem muset hlasovat o tomto svému návrhu jako členové Akademického senátu. To mne vede k tomu, abych se s vámi a tím také se všemi členy akademické obce podělil o následující postřehy.

Návrh na odvolání obsahuje řadu obecných výhrad, z nichž žádná se nezdá vycházet z konkrétního problému, který by se objevil v období od posledních senátních voleb, respektive od prvního zasedání senátu v novém složení 1.3.2018. Přečetl jsem zápisy všech jednání senátu, který se za dva měsíce sešel pětkrát. Vypovídají sice o mimořádně špatné atmosféře a mimořádně špatné osobní komunikaci mezi senátory a děkanem, ale rozhodně ne o nevůli děkana nebo jeho spolupracovníků prezentovat senátu požadované materiály a poskytovat věcné odpovědi na jeho otázky, ani o prokazatelném manažerském pochybení ze strany děkana v tomto období.

Senát je v novém složení ve funkci dva měsíce. Podle mé letité zkušenosti, potvrzené koneckonců znovu při mém nástupu na tuto školu, není možné za dva měsíce proniknout do jakékoliv problematiky natolik, aby bylo možné dělat plně kvalifikované závěry – zejména pokud jde o problematiku natolik komplexní jako je rozpočtová a mzdová situace nějaké instituce, struktura studijních plánů vysoké školy nebo strategie jejího rozvoje. Ostatně, samy zápisy z jednání o náročnosti této agendy vypovídají více než přesvědčivě. Pokud tedy již po dvou měsících někteří senátoři navrhují odvolání děkana, objektivně tak nemohou činit na základě úplných informací a dostatečné analýzy situace, a jde nevyhnutelně o návrh ukvapený a nedostatečně podložený. Akademický Senát by měl takový návrh z tohoto důvodu jednoznačně odmítnout.

Druhá možnost je, že senátoři navrhují odvolání děkana vesměs za jeho postoje a činy známé již před jejich volbou, či že se ve svém současném pohledu nechávají ovlivňovat minulými spory, což jim zároveň osobně znemožňuje objektivně děkanem o současných problémech komunikovat. Když ale nahlédnu do volebních programů nově zvolených senátorů, nikdo z nich nekandidoval s programem odvolat z funkce děkana z důvodů nesouhlasu s jeho dosavadní činností. Nikdo také nedeklaroval, že děkan neplní vlastní volební program. Naopak, všichni zmínění kandidovali s programem dialogu, konsensu, spojování rozdělené školy a obrany akademických svobod.

To je problém, protože pokud by snad signatáři měli úmyslu odvolání děkana iniciovat již před svým zvolením a opomněli to ve své kandidatuře sdělit, kandidovali by tak vlastně s falešným programem a jako senátoři zcela ztrácejí legitimitu.

Jsem osobně přesvědčen, že pravda je spíše to první, a že tedy návrh na odvolání je především ukvapenou reakcí na mimořádně špatnou atmosféru v osobních jednáních mezi děkanem a senátem. Z lidské stránky jsem takový postoj či takovou emoci asi schopen pochopit, ale jako důvod k odvolání děkana a destabilizaci školy, kterou to nutně způsobí, to opravdu nestačí - odpovědnost senátora musí
daleko přesahovat rovinu osobní animozity; musí být vedena především odpovědností vůči instituci samé a její budoucnosti, vůči výuce, vůči jejím studentům a pedagogům a vůči prostředkům, které je třeba pro výuku a chod této instituce v dostatečné míře zajistit.

Pokud má tedy senát rozhodovat o tak zásadní věci, jako je odvolání děkana, se všemi důsledky které to přinese, musí to být senát který k takovému kroku má dostatek informací a plnou legitimitu – ani jedno z výše uvedených důvodů nyní splněno není.

Jediná možnost, jak lze v tuto chvíli postupovat, aniž by se současný senát dopouštěl toho, před čím sám varuje, totiž zneužití svěřené moci, jsou nové senátní volby. Do nich by vstupovali kandidáti s jasným názorem na působení děkana a plnění jeho programu, na otázku jeho dalšího setrvání ve funkci a také na další kroky, které by po volbách měly následovat. Jenom takový postup zajistí skutečně demokratické rozhodnutí. A jakýkoliv jiný postup bude jen dál prohlubovat rozdělení školy na nesmiřitelné tábory, které škole tolik ubližuje – to je mimochodem jedna z mála věcí na které se zřejmě shodneme všichni názorovým spektrem napříč.

Abych to zkrátil: vyzývám signatáře Návrhu na odvolání děkana Famu k odstoupení z funkce senátorů, a Akademický senát k vyhlášení nových senátních voleb, které snad konečně udělají jasno. A protože mám jen omezené možnosti jak tuto svoji výzvu podpořit, a aniž bych chtěl přeceňovat význam své maličkosti pro tuto školu, deklaruji, že v případě že by měl být děkan odvolán na základě stávajícího Návrhu, budu nucen na protest rezignovat na funkci vedoucího Famu International a proděkana pro zahraniční styky a z Famu odejít.

Děkuji za pozornost
Ondřej Zach

----------------------------------------------------------------------------------------

STANOVISKO VEDOUCÍ KATEDRY ANIMOVANÉ TVORBY K NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA


Vážení kolegové,

protože jsem momentálně kvůli práci na filmu vzdálena každodennímu dění na FAMU (zastupuje mně profesor Jiří Kubíček), až dnes jsem se dozvěděla o vyhrocené situaci, která na škole panuje. Je mi upřímně líto, že naše milá škola je opět rozpolcena. Mám však dojem, že vzniklý konflikt se týká hlavně dvou kateder, a přitom na FAMU jich máme 10. Působení pana děkana Holého na FAMU vnímám ze svého pohledu i pohledu naší katedry jako přínosné pro školu i pro studenty a plně stojím na jeho straně. Návrh na jeho odvolání se mi zdá zbytečně vyhrocený a hlavně bezpředmětný.

S pozdravem

Michaela Pavlátová
vedoucí Katedry animované tvorby

----------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚĎ IVA TRAJKOVA NA „OTEVŘENÝ DOPIS AKADEMICKÉ OBCI FAMU“ A „VÝZVU K RESPEKTOVÁNÍ LEGITIMITY AS FAMU“

Vážení členové akademické obce,

předem se omlouvám za ještě jeden otevřený dopis. Píši v reakci na přímou výzvu studentských signatářů v „Otevřeném dopise akademické obci FAMU“ a osmi kolegů pedagogů ve „Výzvě k respektování legitimity AS FAMU“.

Rád bych zdůraznil, že plně respektují legitimitu AS FAMU.

Moje reakce nebyla zamýšlena ani jako „nátlaková“, ani jí nepovažuji za „velmi svéráznou“. V žádném případě jsem nikomu „nevyhrožoval“ ani nikoho „nezastrašoval“.

Mrzí mne, že moje slova mohla být takto interpretována. Proto mi dovolte, abych to v krátkosti lépe vysvětlil. Vedení školy netvoří jen děkan s týmem proděkanů a tajemníkem, ale jeho nedílnou součástí je kolegium děkana, tedy všichni vedoucí kateder. Řízení školy uskutečňuje děkan s vedoucími kateder, ve spolupráci s garanty oborů (v některých případech jsou to ti stejní lidé, jako například má osoba). Když je děkanovi vytýkáno selhání ve vedení školy, nemohl v žádném případě selhat sám, jak z logiky výše uvedeného vyplývá. Proto jsem se přihlásil ke svému podílu zodpovědnosti za to, co je děkanovi vytýkáno (nebo za velkou část toho).

Osobně mohu s čistým svědomím prohlásit, že pokud bych jednání děkana vůči sobě vnímal jako „silové a nátlakové“, nebo bych byl z jeho strany vystaven „vymáhání poslušnosti“, či „zastrašování“, využil bych bez váhání možnosti rezignace na post vedoucího katedry.

Nic takového jsem však nezažil. Jistě lze namítat, že jsem jen jeden z jedenácti vedoucích kateder. Avšak dle usnesení kolegia děkana se dvanáct členů kolegia (jeden se zdržel hlasování) shodlo na nepřijetí návrhu na odvolání děkana. Je třeba zohlednit skutečnost, že ti, kteří přicházejí do přímého každodenního pracovního kontaktu s děkanem v oblasti řízení školy, se jasně postavili proti návrhu na jeho odvolání.
 
Vážím si individuality každého studenta, a stejně tak mám profesní úctu ke každému pedagogovi. Snažil jsem se po celou dobu svého působení na FAMU tuto zásadu naplňovat. Zda se mi to dařilo, ať posoudí jiní.

V tomto okamžiku vás prosím, abyste na oplátku respektovali moje právo na nesouhlas s obsahem, způsobem, formou, ale i předpokládanou motivací k návrhu na odvolání děkana (podotýkám, že nesouhlas nelze považovat za nerespektování). Zároveň to neznamená, že s děkanem vždy a ve všem bezvýhradně souhlasím, nebo že ho nekritizuji. Svou kritikou jsem v minulosti dosáhl i konkrétních výsledků, což znamená, že není neomylný. Zároveň mu slouží ke cti, že je schopen svá případná pochybení reflektovat a korigovat.

V případě odvolání děkana vás žádám o respektování mého práva následně rezignovat. Každé jednání má své následky, a ty je nutné přijmout. Omlouvám se, ale nejsem schopen jednat proti svému svědomí. Vím, že na KSS jsou schopní pedagogové, bude jen třeba, aby alespoň jeden z nich převzal odpovědnost za další vedení katedry. Nezanechám tak katedru ani studenty v žádném stavu nouze.

Děkuji za pochopení

Doc. Mgr. Ivo Trajkov
vedoucí KSS

----------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘENÝ DOPIS VEDOUCÍHO CAS ERICA ROSENZVEIGA

Podporuji právní strukturu naší školy a tedy i legitimitu řádně zvoleného senátu, jehož mandátem je být
partnerem s vedením školy. Podporuji tedy i hlas sedmi senátorů, kteří podepsali návrh na odvolání
stávajícího pana děkana.

Uznávám, že pan děkan za dvouletém funkční období v mnohém škole přispěl, nicméně tato pozitiva
nemohou vyvážit jeho podíl na vzniku stávající napjaté a rozdělující situaci, ve které jsme se ocitli. Myslím,
že nevedeme otevřenou diskuzi, stavíme jeden názor proti druhému, často překračujeme principy a hodnoty,
na kterých stojí základy univerzitní akademická obce. Dostali jsme se do situace konfrontace a toto
nеgativně postihuje každého, kdo na FAMU působí.

Jsem přesvědčen, že pan děkan nedodržel volební program, na základě kterého byl zvolen. V průběhu
dosavadního volebního období se mu naopak podařilo vnést mezi katedry, mezi studenty a mezi učitele
rozkol. To vnímám jako nejnepříznivější okolnost jeho dosavadního fungování. Vznikla vleklá atmosféra
nedůvěry, včetně snah o umlčování kritických hlasů. Jsem přesvědčen, že samy jednotlivé katedry, učitelé,
nebo studenti za eskalaci situace odpovědnost nenesou.

Myslím, že ze strany vedení školy došlo v posledních dvou letech opakovaně k zastrašování a k
autoritářskému chování, čemuž bychom se měli vyhnout.

Další konkrétní fakta uvedu na plenárním zasedání, zde jen dva příklady: Miroslav Petřiček neodešel z
rodinných důvodů. Jeho e-mail je přiložen dole. Tomáš Pospiszyl odchází také a důvody může uvést sám za
sebe.

Věřím, že FAMU by si měla uchovat jméno jako prostředí, kde platí principy plurality a kde má každý právo
vyslovit svůj názor. A vážím si toho, že jsem součástí této akademické obce a myslím, že jsme povinní bránit
tuto pluralitu.


Dear Eric,
The reasons why I left FAMU are clearly outlined in a letter we wrote together with
Helena Bendova after a meeting with the Dean and Vít Janeček. It is clear from this
that the reason for my departure was a fundamental disagreement with the way the
Dean strives to pursue his concept.

If I told the dean that I was tired of it all, I was thinking of raising unproductive
disputes. Just as I am still sorry for his (in my view, unjustified) criticism of the past
Artistic Council (Umělecká rada) and his non-gentlemanlike handling of his
predecessors.

That's the point I do not hide, so, dear Eric, you can publish this email...

Greetings
M. Petříček   Kontakt