FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Stanovisko Umělecké rady FAMU k návrhu AS FAMU na odvolání děkana Z. Holého z funkce/Position of the FAMU Artistic Council on the petition from the FAMU AS to recall Dean Z. Holý from office 2018-05-17
Stanovisko Umělecké rady FAMU k návrhu Akademického senátu FAMU na odvolání děkana Zdeňka Holého z funkce


Praha 16. května 2018                                                 
 
        
Vážené kolegyně, vážení kolegové v akademické obci FAMU,

rádi bychom se jako členky a členové Umělecké rady FAMU vyjádřili k návrhu Akademického senátu FAMU na odvolání děkana Zdeňka Holého z funkce.

Návrh na odvolání děkana považujeme za nástroj, jenž by měl být uplatňován výjimečně, výlučně v kritických situacích, a měl by být věcně a detailně odůvodněn, což přítomný návrh sedmi senátorek a senátorů nečiní.

Obvinění, že děkan překračuje své pravomoci a ohrožuje kvalitu výuky, jsou vágní a nedoložená. Příkladem silně obviňujícího, a přitom nedoloženého tvrzení je formulace o „znacích nerovného přístupu“ k některým katedrám. Jako členky a členové Umělecké rady FAMU jsme se v uplynulých dvou letech se známkami údajně „nerovného přístupu“ děkana Zdeňka Holého v žádné formě nesetkali, naopak vnímáme jeho důsledné úsilí o dodržování principu rovného přístupu.

Ohrazujeme se rovněž proti věcnými argumenty nepodloženému vyvolávání dojmu, že přístup současného děkana ohrožuje řádně akreditovanou výuku či dokonce že děkan usiluje o protiprávní změny vůči platným akreditacím.

V souladu s pravomocí Umělecké rady schvalovat složení zkušebních komisí při SZZ
konstatujeme, že děkan Holý se od svého nástupu mimo jiné důsledně zasazuje za vyšší kvalitu a řádný průběh obhajob závěrečných vysokoškolských prací a vystupuje proti nemístné „toleranci“ vůči plnění VŠKP, jež byla příznačná pro dobu před jeho nástupem.

Podaný návrh se ve svých formulacích navíc nevyhnul vnitřním rozporům: na jedné straně je například děkanovi vytýkáno údajné zasahování do kompetencí vedoucích kateder a garantů, na straně druhé je děkan kritizován za neschopnost provést hluboké koncepční změny vedoucí ke zkvalitnění výuky.
 
 A na závěr:  návrh tak, jak byl předložen, porušuje platný Volební a jednací  řád AS FAMU, neboť před jeho předložením nebyla naplněna podmínka II., jež stanovuje, že návrh na odvolání má podpořit „nejméně 25 % členů akademické obce FAMU“.

Umělecká rada FAMU proto odmítá návrh Akademického senátu na odvolání pana děkana Zdeňka Holého z funkce.
            

Prof. MgA. V. Smutný
Mgr. J. Kallista
Prof. MgA. H. Třeštíková
Prof. J. Kubíček
Mgr. H. Křepelková Rezková
Mgr. A. Vášová
PhDr. V. Moravec, Ph.D. et Ph.D.
Prof. PhDr. T. Hlobil
Doc. Mgr. Z. Hudec, Ph.D.
Mgr. M. Vajchr


Position of the FAMU Artistic Council on the petition from the FAMU Academic Senate to recall Dean Mr Zdeněk Holý from office

Prague, 16 May 2018

Dear Colleagues in the FAMU academic community,


We as the members of the FAMU Artistic Council would like to comment on the petition of the FAMU Academic Senate seeking to recall Dean Mr Zdeněk Holý from office.

We consider the petition for recalling the Dean from office to be a tool that should be used exceptionally, exclusively in critical situations, and one that should be substantiated materially and in detail, and the reviewed petition from the seven senators is not such.

The accusations to the effect that the Dean oversteps his powers and endangers the quality of teaching are vague and unsupported. The statement regarding “unequal attitude to certain Departments” is an example of a strongly accusing yet unsupported statement. As the members of the FAMU Artistic Council, we never encountered the alleged “unequal attitude” on the part of Dean Zdeněk Holý in any form over the course of the last two years; in fact we perceive his consistent effort to apply the principle of equal attitude.

We also object to attempts at creating the impression – unsupported by factual arguments – that the current Dean’s attitude endangers duly accredited teaching, or even that the Dean is pursuing illegal changes in regard to the valid accreditations.

In accordance with the Artistic Council’s authority to approve the members of the examination panels during the State Final Exams, we declare that, since his arrival, Dean Holý has been pursuing an improvement in the quality and the correct course of the defence of the final theses, opposing the undue “tolerance” when it comes to the compliance with the requirements for final theses, which was common for the period prior to his arrival.

In addition, the petition as submitted suffers from intrinsic controversies: on the one hand, the Dean is criticised for alleged interventions in the competence of the heads of Departments and sponsors, and on the other hand the Dean is criticised for his inability to complete profound conceptual changes geared towards improvement in the teaching.

Finally, the petition as submitted violates the applicable Rules of Election and Procedure of the AS FAMU since the requirement sub II., providing that the petition for the recall needs to be supported by “at least 25% members of the FAMU academic community”, was not satisfied prior to the submission of the petition.

Therefore, the FAMU Artistic Council rejects the petition of the Academic Senate for recalling Dean Mr Zdeněk Holý from office.

V. Smutný
J. Kallista
MgA. H. Třeštíková
J. Kubíček
H. Křepelková Rezková
A. Vášová
V. Moravec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. T. Hlobil
Z. Hudec, Ph.D.
M. Vajchr

   Kontakt