FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Volební protokol doplňovacích voleb do AS FAMU 13. a 14. února 2018 2018-02-15

Volební protokol doplňovacích voleb do AS FAMU 13. a 14. února 2018


Volební komise zasedla dne 14. února v 16:00 po skončení druhého, závěrečného dne voleb na Rektorátu AMU.

Komise konstatovala, že volby proběhly řádně a regulérně, v souladu s volebním a jednacím řádem AS FAMU. Bylo odevzdáno celkem 342 volebních lístků, 341 platných lístků a 1 neplatný lístek.

Akademická obec FAMU čítá k datu voleb 598 oprávněných voličů (131 pedagogů a 467 studentů). Hranici 30 % oprávněných voličů nutnou pro platné uzavření voleb představuje 180 oprávněných voličů.

Ze součtu podpisů oprávněných voličů, kteří odevzdali své hlasy, na seznamech pedagogů a studentů vyplývá, že voleb se zúčastnilo 342 členů akademické obce (77 pedagogů a 265 studentů).

Volební účast: 57,2 %

V souladu s článkem 2.5 Volebního a jednacího řádu AS FAMU jsou volby platné.


Výsledky voleb


Pedagogická komora (v závorce počet hlasů)

Zvolení členové AS FAMU (bez titulů)

1.    Helena Bendová (241 hlasy)

2.    David Jařab (172 hlasů)

           Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

            Pavel Rejholec (111 hlasů)

            Klaus Fuxjäger (80 hlasů)


Studentská komora (bez titulů)

Zvolení členové AS FAMU

1.    Jan Hecht (256 hlasů)

2.    Greta Stocklassa (224 hlasů)

3.    Petra Josefina Lubojacki (170 hlasů)

Náhradníci pro kooptaci do AS FAMU *)

            Jindřich Keil (100 hlasů)

            Martin Stýblo (91 hlasy)

            Martin Lee (58 hlasů)


*) v souladu s článkem 2.9 Volebního a jednacího řádu AS FAMU)

14. února 2018

Za správnost:

Tomáš Janáček (člen AS FAMU, předseda volební komise AS FAMU)


The AS FAMU by-election took place on 13 and 14 February, preceded by the presentations of all candidates on 12 February. I would like to thank everybody involved for their presentations and, most importantly, for making the evening happen in an unusually peaceful and decent manner.
The election panel met at the Rector’s Office at 4 pm on 14 February after the end of the second and final day of the election.
The election panel stated that the election took place in a due and regular manner, in accordance with the Election Rules and Rules of Procedure of the AS FAMU. A total of 342 ballots were handed in, including 341 valid ones and one invalid ballot. As of the date of the election, the FAMU academic community has 598 eligible voters (131 teachers and 467 students). There is a threshold of 30% or 180 of eligible voters for the election to be relevant. The sum of signatures of the eligible voters who voted, contained in the teacher and student lists, indicate that 342 members of the academic community took part in the election (77 teachers and 265 students). Election turnout: 57.2%


The election is valid in accordance with clause 2.5 of the Election Rules and Rules of Procedure of AS FAMU.


Election results

Teacher Chamber (number of votes in the brackets)
Elected members of the AS FAMU (degrees omitted)

1.    Helena Bendová (241 votes)
2.    David Jařab (172 votes)
Substitutes for co-opting to the AS FAMU *)
Pavel Rejholec (111 votes)
Klaus Fuxjäger (80 votes)


Student Chamber (degrees omitted)
Elected members of the AS FAMU

1.    Jan Hecht (256 votes)
2.    Greta Stocklassa (224 votes)
3.    Petra Josefina Lubojacki (170 votes)
Substitutes for co-opting to the AS FAMU *)
Jindřich Keil (100 votes)
Martin Stýblo (91 votes)
Martin Lee (58 votes)


*) In accordance with clause 2.9 of the Election Rules and Rules of Procedure of AS FAMU)

14. 2. 2018


Responsible for correctness: Tomáš Janáček (member AS FAMU, Chair of the AS FAMU Election Panel)

We congratulate all senators elect.


   Kontakt