FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - pedagog v oblasti dějin umění 20. století, teorie umění po roce 1960 s důrazem na umění pobyhlivého obrazu 2018-05-18

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo pedagoga v oblasti dějin umění 20. století, teorie umění po roce 1960 s důrazem na umění pohyblivého obrazu. Výběrové řízení se vypisuje na pedagogickou pozici v Centru audiovizuálních studií (dále CAS).

 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění.


Od uchazeče je požadována:

·         výuka teoretických předmětů Dějiny umění 20 století a Teorie a praxe umění pohyblivého obrazu.

·         Podíl na výuce teoretických předmětů vyučovaných skupinově pedagogy CAS.

·         Vedení bakalářských a magisterských teoretických prací.

·         Účast v klauzurních a diplomantských komisích CAS a kritika studentských praktických prací.

·         Vlastní výzkumné vědecké publikační projekty.

 

Předpoklady:

·         Pedagogické zkušenosti

·         Akademický titul magisterské úrovně

·         Doložitelná odborná publikační činnost

·         Občanská bezúhonnost

 

Předpokládaná výše pracovního úvazku:

·         0.50 nebo dohodou

·         Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU

 

Předpokládaný nástup:

·         1. 10. 2018

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   Kontaktní údaje

b)   Strukturovaný životopis

c)   Přehled odborné nebo umělecké činnosti

d)   Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

e)   Rámcová koncepce výuky předmětů Dějiny umění 20. století a Teorie a praxe umění pohyblivého obrazu. Koncepci je možné konzultovat s vedoucím CAS Ericem Rosenzveigem nebo Tomášem Pospiszylem.

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 18. 6. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení CAS. Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v polovině července 2018.


Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


Mgr. Zdeněk Holý

Děkan FAMU


V Praze dne 18. 5. 2018


   Kontakt