FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - vedoucí Katedry dokumentární tvorby 2018-05-10

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho Katedry dokumentární tvorby.

 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.


Předpoklady:

·         Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně

·         Finanční management

·         Organizační zdatnost

·         Občanská bezúhonnost


Předpokládaná výše pracovního úvazku:

  • 1,0
  • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Předpokládaný nástup:

  • 1. 10. 2018

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 

a) Kontaktní údaje (adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail).

b) Strukturovaný pracovní životopis.

c) Přehled odborné činnosti.

d) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání.

e) Koncepce rozvoje programu (oboru) a katedry na další tři roky s ohledem na vytvoření pluralitního prostředí, ve kterém se studenti rozvíjejí na základě svého estetického zaměření, tvůrčích aspirací a svého jedinečného talentu. Studijní program by měl odrážet široké tradice české dokumentární tvorby a vědomí tvůrčích možností dané současným produkčním a distribučním prostředím.

f) Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených teoretických znalostí a praktických dovedností.

g) Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.), definice rozdílu mezi cvičením a filmem.

h) Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.).

i) Návrhy spolupráce s ostatními katedrami.

j) Návrh optimalizace množství cvičení vzhledem ke kapacitním a organizačním možnostem Studia FAMU a Katedry produkce.

k) Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo je potřeba reakreditovat.


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 11. 6. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení na vedoucí/ho KDT. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení nejdříve tři týdny a nejpozději šest týdnů od konce lhůty pro podání přihlášky.

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


V Praze dne 10. 5. 2018


Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt