FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výběrové řízení - vedoucí Katedry produkce 2018-02-20

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího Katedry produkce.

 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU, čl. 1, odst. 4) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění.


Předpoklady:

  • Odborná a profesní znalost filmu a audiovizuálního umění obecně
  • Finanční management
  • Organizační zdatnost
  • Občanská bezúhonnost


Předpokládaná výše pracovního úvazku:

  • 1,0
  • Platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU


Předpokládaný nástup:

  • květen 2018

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a)   Jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail

b)   Strukturovaný pracovní životopis

c)   Přehled odborné činnosti

d)   Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

e)   Koncepce rozvoje programu (oboru) a katedry na další tři roky

f)    Definování profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Definování rozsahu rámcového obsahu osvojených teoretických znalostí a praktických dovedností

g)   Definování způsobu výuky vzhledem ke koncepci rozvoje katedry (dílny, ročníkový způsob, po cvičeních, kombinace těchto způsobů apod.)

h)   Definování personální politiky katedry: personální složení (odborníci z praxe, teoretici, profesionální pedagogové apod.)

i)     Návrh optimalizace množství cvičení ke kapacitním a organizačním možnostem Studia FAMU a Katedry produkce.

j)    Porovnání koncepce s platnou akreditací studijního programu (oboru), zda je s ní v souladu, nebo je potřeba reakreditovat.


Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 22. 3. 2018 na adresu: Filmová a televizní fakulta AMU, sekretariát děkana, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1, předmět: Výběrové řízení na vedoucího KP. Výběrové řízení se uskuteční formou veřejného slyšení v druhé polovině dubna 2018.


Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz.


V Praze dne 20. 2. 2018


Mgr. Zdeněk Holý

děkan FAMU


   Kontakt