FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyhlášení doplňovacích voleb do AS AMU na dny 1. a 2. března 2018 /By-election for the Academic Senate of the Academy of Performing Arts for 1 and 2 March 2018 2018-02-16


Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017

vyhlašuji na Filmové a televizní fakultě AMU dílčí doplňující volbu jednoho člena Studentské komory Akademického senátu AMU.

Termín konání voleb: 1. a 2. března 2018

 

Podle čl. 2.3 a 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU zůstává složení volební komise stejné jako v průběhu řádných voleb do AS AMU, konaných ve dnech 13. a 14. února 2018.


Kandidáta na člena Studentské komory AS AMU může navrhnout každý člen akademické obce FAMU. Návrhy na kandidáty musí být podány v listinné podobě na děkanát FAMU nejpozději do 23. února 2018 do 12:00 hodin. Návrh musí obsahovat podpis navrhovatele a písemný souhlas navrhovaného.


Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 2. března 2018.


Pursuant to Section 8 of Act No. 111/1998, as amended, Article 4 of the Statutes of the Academy of Performing Arts of 21 December 2016, and the AS AMU Election Rules of 19 May 2017, I am hereby calling the partial by-election for one member of the Student Chamber of the Academic Senate of the Academy of Performing Arts (“AS AMU”) to be held at the Film and TV School of AMU. The date of the election is 1 and 2 March 2018.

Pursuant to clauses 2.3 and 2.2 of the AS AMU Election Rules cited, the members of the election panel are the same as during the regular election for the AS AMU held on 13 and 14 February 2018.

Any member of the FAMU academic community may nominate a candidate for the member of the Student Chamber of the AS AMU. The proposals for the candidates must be submitted in document form to the FAMU Dean’s Office no later than 23 February 2018, 12:00 noon.
The proposal must include the petitioner’s signature and a written consent from the nominee.

The results of the election will be made public no later than on 2 March 2018.


Kooptace člena volební komise dle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu AS AMU v Praze pro doplňující volbu jednoho člena Studentské komory Akademického senátu AMU na FAMU:
Vzhledem k časové zaneprázdněnosti členů volební komise fakultní sekce FAMU, kooptuji do volební komise Mgr. Jana Čeňka, který byl AS FAMU schválen jako náhradník do volební komise  AS AMU.

 

doc. Jan Hančil

rektor AMU


Volební místnost bude otevřena 1. března 2018 13:00-16:00 a 2. března 10:00-13:00. / The election room will be open from 1:00 pm to 4:00 pm on 1 March 2018 and from 10:00 am to 1:00 pm on 2 March.


Uzávěrka pro přijímání nominace do AS AMU byla stanovena na 23. 2. 2018 v 12:00 doručením k rukám volební komise na sekretariát děkanátu FAMU. / The deadline for the submission of AS AMU nominations was set at 12:00 noon on 23 February 2018, to be delivered to the secretariat of the FAMU Dean’s Office, attention of the election panel.Nominační lístek / The nomination sheets can be found ZDE.
   Kontakt