FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vyjádření děkana FAMU k návrhu na jeho odvolání 2018-05-11

 Dnes jsem obdržel návrh sedmi senátorů na své odvolání, který považuji za neadekvátní a účelový a to z následujících důvodů:


1. Od kdy je čtyřleté děkanovo funkční období hodnoceno po dvou letech a je vyčítáno neplnění programu v půlce období?

2. Za omezování akademických svobod a demokracie je vydáváno přenesení do zákonných mezí, aby škola nebyla uměleckou obdobou plzeňských práv.

3. Individuální motivace některých členů senátu kvůli zrovnoprávnění jednotlivých kateder, viz spor o katedru Centra audiovizuálních studií.

4. Zastírání neplnění volebních programů jednotlivých senátorů.

5. Jsem překvapen, že většina senátorů se rozhodla k tomuto nezodpovědnému kroku, který bezpochyby destabilizuje celou školu.

Po tomto úvodním shrnutí mi dovolte, abych nabídl širší reflexy.


Školu jsem zdědil v krizové situaci. Léty osvědčený způsob výuky a propojení kateder se rozmělnil. Studium pro množství extrémně dlouhých studií se začalo masově podobat individuálním studijním plánům. V umělecké radě docházelo k anomáliím, které znevěrohodňovaly udílení nejvyšších akademických titulů. Místo praktických cvičení, které umožňují profesní postup studentů, se škola soustředila na natáčení filmů, k nimž neměli studenti dostatečnou profesní průpravu.


Všechny tyto věci se náhle staly mojí zodpovědností, a proto jsem se jal je řešit, jak nejrychleji to šlo. Bylo mi jasné, že žádnou popularitu tím nezískám.

Všechny věci souvisely s jednou nejpodstatnější záležitostí. Posláním FAMU je vychovávat nové filmové tvůrce. Přes sliby různých reformátorů se to nedařilo. Zatímco jsme sledovali filmový boom různých zemí, které byly po revoluci ve stejné pozici jako my, v Čechách úspěch ne a ne se dostavit.


Institucionální chaos a ustoupení od pozic, v nichž FAMU vždy byla silná, tzn. především od důkladné profesní přípravy absolventů, se skrývá jedena z nejpodstatnějších příčin neradostné situace české kinematografie.


Nepopulární opatření vedla před čtvrt rokem ke zvolení akademického senátu v novém složení, které dnes reprezentuje nedávnou minulost školy.

V tomto kontextu je potřeba návrh na odvolání číst. Není proto divu, že je velmi vágní a v konkrétních věcech většinou nesprávné.


Více viz níže boldem kurzívou.


Rozhodně netvrdím, že jsem bezchybný, některé interní záležitosti jsem jako outsider neznal a ne vždy jsem o nich komunikoval správně.

10. května 2018


Návrh na odvolání děkana FAMU Mgr. Zdeňka Holého


My, níže podepsaní členové akademického senátu FAMU, podáváme návrh na odvolání děkana FAMU a to především z těchto důvodů:


1) Nerespektování demokratických mechanismů akademické samosprávy


Ve své funkci děkan Zdeněk Holý opakovaně nerespektuje demokratické kontrolní mechanismy na fakultě, ať už ve vztahu k některým katedrám anebo ve vztahu k senátu, tím, že se snaží autoritativně prosazovat své vlastní rozhodnutí bez dostatečné diskuse či širší shody. Děkan často rozporuje a neakceptuje usnesení AS FAMU a poslední dobou i veřejně napadá členy senátu ve snaze zpochybnit jejich věrohodnost a kompetentnost. Neseznamuje senát předem se svými kroky, odmítá jasně odpovídat na dotazy senátorů či senát záměrně obchází v rámci rozhodovacích procesů (viz četné neprodiskutované výnosy děkana, senátu nepředložený plán realizace strategického záměru, změna role dosavadní teoretické katedry školy bez schválení senátem atd.). Výnos děkana je jeho pravomoc, vycházející z volebního programu a diskusí s kolegiem děkana. Jak je patrné ze zápisů z jednání Senátu, děkan pravidelně seznamuje Senát se všemi kroky, které do kompetence Senátu patří. Plán realizace strategického záměru je dle zákona ve vyjadřovací gesci Umělecké Rady, které byl také řádně předložen. Tato zákonná povinnost jako další zákonné povinnosti se začaly plnit až s mým nástupem na školu. Ke změně role dosavadní teoretické katedry nedošlo za mého působení, dle právního nálezu je Statut CASu neplatný od roku 2007, jeho dodržování je tím též neplatné. Navíc statut je v rozporu s kompetencemi garantů studijních oborů. Tuto situaci se tedy nyní snažíme vyřešit.


V rozporu s principy akademické samosprávy byla i přímá jmenování vedoucích kateder bez výběrového řízení či prodlužování jejich jmenování pouze na jeden rok.

Přímá jmenování vedoucích kateder byla v pravomoci děkana. V současnosti nicméně není na fakultě žádný vedoucí katedry, který by byl jmenovaný přímo.

 

2) Překračování pravomocí děkana


Ve vztahu k vedoucím kateder a garantům oborů volí děkan v některých případech nepřiměřené nátlakové metody a odmítá v dostatečné míře uznat jejich vlastní pravomoci, co se týče zodpovědnosti za výuku a za její personální zabezpečení. Toto jednání je v rozporu s vnitřními předpisy fakulty a způsobilo několikrát i přímé ohrožení řádné akreditované výuky. Řádně akreditovaná výuka nebyla nikdy ohrožena a pokud, ne primárně z jednání

děkana. Pokud má senát na mysli neprodloužení smlouvy Vítu Janečkovi, jeho úvazek byl na katedře FAMU International, kde k narušení výuky nedošlo. Podle mých informací také bylo na této katedře Vítu Janečkovi nabídnuto externí působení, které odmítl. Pokud šlo o Katedru dokumentární tvorby v tomto ohledu jsem mohl být požádán o vypsání výběrového řízení, nebo o přidělení finančních prostředků na externí výuku, pokud jimi katedra nedisponovala. Nestalo se.


Své pravomoci děkan opakovaně porušoval také tím, že svévolně rušil či koncipoval nové předměty, k čemuž mají ve skutečnosti pravomoc pouze vedoucí kateder a garanti oborů.

Děkan nikdy nekoncipoval nové předměty. Z důvodu stížnosti na kvalitu diplomových prací, což potvrdil i jejich audit, pouze rozšířil jeden předmět Metodologický seminář a přivedl k němu kvalitního pedagoga.


Svou institucionální pozici děkan několikrát zneužil k veřejně prezentovaným dehonestujícím výpadům vůči některým současným či bývalým zaměstnancům. Děkan primárně nikoho nedehonestoval, pouze odpověděl na dotazy z akademické obce. Neměl na ně snad odpovídat a být tak netransparentní?

 

3) Manažerské selhání


Nedialogický způsob řízení, nevycházející z důkladného seznámení se situací ani z pečlivé předchůdné analýzy, vede někdy k chaotickým krokům ze strany děkanátu, které mají charakter spíše náhlých nápadů než promyšlených koncepčních řešení. (Týká se to např. pouhé půlroční existence pozice proděkana pro studijní reformu, která nevedla k žádným viditelným výsledkům, stejně jako nápadů na kurzy prosazovaných na některých katedrách či změn v ročních učebních plánech na poslední chvíli a bez řádné předchozí studentské evaluace.) Ano, rozšíření týmu proděkanů se ukázalo jako omyl a děkan tuto věc vzal zpátky. Vznik předmětů dějiny literatury a dějiny divadla vznikly z vůle garantů jako svrchovaných správců studijních programů. Chování děkana vůči katedrám vykazuje znaky nerovného přístupu – do chodu některých kateder vůbec nezasahuje, jiné jsou naopak označovány za nefunkční, aniž by ale existovala důkladná analýza, jež by to zdůvodňovala. Ne, děkan přistupuje ke katedrám rovně, pouze kritizuje ty katedry, které si podle jeho názoru a podle studentských evaluací kritiku zaslouží. Jedná se o Katedru režie, kde jsem přesvědčen, že by na ní mělo působit více filmových režisérů, výuka by měla být zaměřena na výuku režie a nikoli psaní scénářů a osvojení si všech profesních dovedností režiséra. To je v souladu s programem, s nímž kandidoval. Názor na fungování katedry děkan opakovaně diskutoval s vedoucím katedry. Složení pedagogického sboru bude řešeno vypsáním výběrových řízení u termínovaných smluv. Není tajemstvím, že výhrady jsem měl také vůči Katedře dokumentární tvorby, ale všechny své kritické poznámky jsme si v poslední době vysvětlili a věřím, že s dnes zveřejněným výběrovým řízením dojde ke změně. Poslední katedra, ke které jsem měl výhrady, bylo Centrum audiovizuálních studií, protože většina školy i přes více jak desetiletí trvající jeho existenci, jeho poslání dobře neporozuměla. K ujasnění jejího postavení a koncepce dojde v letošním roce opět formou výběrového řízení.


Deklarovaná snaha „zavést pořádek“ vede někdy ke zbytečné byrokratizaci a zastrašování zaměstnanců i studentů. Namísto vytvoření inspirativního, motivujícího prostředí a nalákání nových kvalitních pedagogů do školy jsme spíše svědky toho, že někteří oblíbení pedagogové odcházejí či uvažují o odchodu ze školy.

Zásadně odmítám, že bych někoho kdykoliv zastrašoval. Ano, ztráta Ivo Trajkova, jednoho z nejlepších pedagogů FAMU, by byla zásadní. Je potřeba se ptát, kdo způsobuje problémy, že lidé takového pedagogického renomé na škole nechtějí působit. Pak mě mrzí odchod Miroslava Petříčka, který si mi přes dlouhý rozhovor při odchodu nikdy ovšem nestěžoval na mé působení na škole.

 

4) Neplnění volebního programu


Děkan Holý ve svém programu sliboval mj. celkovou koncepční proměnu výuky směrem k „teorii pro praxi“, založení odborného časopisu z oblasti artistic research, větší důraz na výuku o televizi, navýšení mezd pedagogů, revizi kreditního systému, vypořádání se s problémem sexismu a nastolení atmosféry důvěry na fakultě. Tyto sliby nebyly naplněny vůbec anebo pouze velmi dílčím způsobem. Očekávané hluboké koncepční změny, které měly podle děkanových prohlášení vést k zásadnímu zkvalitnění výuky a k vyřešení problémů s rozkládáním studia, neproběhly. Přesto se vedení rozhodlo výrazně zpřísnit vymáhání studijního řádu a omezit prodlužování studia, aniž by však před tím vyřešilo samotnou příčinu tohoto stavu. Před svým zvolením děkan představil zajímavý tým spolupracovníků, kteří měli obsadit funkce proděkanů. Nikdo z nich na škole nezůstal.


Teorii pro praxi naplňuji především posunem ve vnímání školních filmů jako cvičení, překládáním rozsáhlé praktické knihy o režii, soustředěním na psaní nových skript apod. Zakládat odborný časopis se ukázalo jako zbytečné, protože stejně zaměřený vznikl na AMU a jmenuje se Arte Acta. Větší důraz na výuku pro televizi se realizuje především novými pedagogy takto zaměřenými, ať je to Ondřej Zach, Kamila Zlatušková nebo Václav Moravec. K navýšení mezd pedagogů o více jak šest miliónů došlo v roce 2017, proti letům 2015 a 2016. Další výrazné navýšení skrze projekt OP3V se dá očekávat letos a bude na konci roku vidět. K zásadním změnám došlo a dochází na katedrách, kde je nové vedení. Další zásadní změny bezpochyby přijdou. Ano, spolupracovníci odešli, a nahradil jsem je minimálně rovnocennými (Andreu Slovákovou nahradil na pozici proděkanky pro vědu a výzkum Tomáš Dvořák, Kamilu Zlatuškovou na pozici proděkanky pro zahraniční styky Ondřej Zach).


Děkan Holý ve svém programu deklaroval, že by rád školu ideově spojoval a přispěl k zlepšení celkové atmosféry. Bohužel, FAMU nebyla nikdy tolik rozdělená a atmosféra na škole tolik napjatá, jako právě v uplynulých dvou letech funkčního období nového děkana. Jakožto členové Akademického senátu jsme již od počátku našich mandátů opakovaně vyzýváni množstvím členů akademické obce k děkanovu odvolání. Za těchto okolností považujeme za případné v polovině funkčního období podat návrh na odvolání děkana, přestože si uvědomujeme závažnost tohoto našeho rozhodnutí. Domníváme se, že je na čase hledat někoho, kdo se škole pokusí vrátit stabilitu, kdo bude řídit školu s respektem k druhým a kdo bude vnímat všechny katedry jako partnery do dialogu.


Mgr. Helena Bendová

BcA. Jan Hecht

Bc. et BcA. Tomáš Janáček

Mgr. David Jařab

MgA. Vít Klusák

Mgr. Petr Marek

BcA. Greta Stocklassa


   Kontakt