FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Jak vznikají Roční učební plány a jak a v jakých termínech lze efektivně diskutovat o jejich výsledné podobě?

Roční učební plány (dále jen RUP) jsou každoročně aktualizovaným seznamem předmětů vypisovaných na celé fakultě. Rámcově se opírají o akreditovaný Studijní program a vznikají na katedrách ve spolupráci se studijním proděkanem. Za RUP jednotlivých oborů odpovídají vedoucí pracovišť, která oborovou výuku zajišťují, celofakultní výukou pověřuje jednotlivá pracoviště děkan, resp. studijní proděkan.
Podklady pro RUP jednotlivých oborů vznikají na katedrách a pracovištích během jara a v období závěru výuky letního semestru (zpravidla v květnovém termínu) je shromažďuje studijní proděkan. Výstup, který proděkan obdrží, má být projednán se všemi zainterestovanými pedagogy a má zohledňovat závěry evaluace výuky v předchozím akademickém roce, ať už proběhly celofakultně, nebo v rámci společných schůzek pedagogů a studentů jednotlivých kateder.

Ze statutu schvaluje RUP Akademický senát fakulty. Zpravidla se tak děje na zasedání během června a smyslem tohoto zasedání je - vedle formální kontroly - řešit případné rozpory, které nebyly v rámci přípravy RUP na jednotlivých oborech prodiskutovány nebo v nich nebylo dosaženo shody. Vznikne-li takový případ, je žádoucí, aby se kdokoli (pedagog či student) rozporující předloženou podobu RUP obrátil s předstihem na předsedu Akademického senátu a ten zařadí diskusi k této věci na program jednání. Vedle strany rozporující je pozván také zodpovědný vedoucí pracoviště a z tohoto jednání vzejde korekce či potvrzení navržené podoby RUP. Po schválení RUP Akademickým senátem je tento soubor dokumentů závazný pro výuku na celé fakultě pro příslušný akademický rok.

(z pověření AS FAMU ze dne 12.7.2006 popsal V.Janeček).


   Kontakt