FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Fakulta     Akademický senát    
Návrh na odvolání děkana FAMU Mgr. Zdeňka Holého

10. května 2018


Návrh na odvolání děkana FAMU Mgr. Zdeňka HoléhoMy, níže podepsaní členové akademického senátu FAMU, podáváme návrh na odvolání děkana FAMU a to především z těchto důvodů:1) Nerespektování demokratických mechanismů akademické samosprávy


Ve své funkci děkan Zdeněk Holý opakovaně nerespektuje demokratické kontrolní mechanismy na fakultě, ať už ve vztahu k některým katedrám anebo ve vztahu k senátu, tím, že se snaží autoritativně prosazovat svá vlastní rozhodnutí bez dostatečné diskuse či širší shody. Děkan často rozporuje a neakceptuje usnesení AS FAMU a poslední dobou i veřejně napadá členy senátu ve snaze zpochybnit jejich věrohodnost a kompetentnost. Neseznamuje senát předem se svými kroky, odmítá jasně odpovídat na dotazy senátorů či senát záměrně obchází v rámci rozhodovacích procesů (viz četné neprodiskutované výnosy děkana, senátu nepředložený plán realizace strategického záměru, změna role dosavadní teoretické katedry školy bez schválení senátem atd.). V rozporu s principy akademické samosprávy byla i přímá jmenování vedoucích kateder bez výběrového řízení či prodlužování jejich jmenování pouze na jeden rok.2) Překračování pravomocí děkana


Ve vztahu k vedoucím kateder a garantům oborů volí děkan v některých případech nepřiměřeně nátlakové metody a odmítá v dostatečné míře uznat jejich vlastní pravomoci co se týče zodpovědnosti za výuku a za její personální zabezpečení. Toto jednání je v rozporu s vnitřními předpisy fakulty a způsobilo několikrát i přímé ohrožení řádné akreditované výuky. Své pravomoci děkan opakovaně porušoval také tím, že svévolně rušil či koncipoval nové předměty, k čemuž mají ve skutečnosti pravomoc pouze vedoucí kateder a garanti oborů. Svou institucionální pozici děkan několikrát zneužil k veřejně prezentovaným dehonestujícím výpadům vůči některým současným či bývalým zaměstnancům.3) Manažerská selhání


Nedialogický způsob řízení, nevycházející z důkladného seznámení se situací ani z pečlivé předchůdné analýzy, vede někdy k chaotickým krokům ze strany děkanátu, které mají charakter spíše náhlých nápadů než promyšlených koncepčních řešení. (Týká se to např. pouhé půlroční existence pozice proděkana pro studijní reformu, která nevedla k žádným viditelným výsledkům, stejně jako nápadů na kurzy prosazovaných na některých katedrách či změn v ročních učebních plánech na poslední chvíli a bez řádné předchozí studentské evaluace.) Chování děkana vůči katedrám vykazuje znaky nerovného přístupu - do chodu některých kateder vůbec nezasahuje, jiné jsou naopak označovány za nefunkční, aniž by ale existovala důkladná analýza, jež by to zdůvodňovala. Deklarovaná snaha „zavést pořádek“ vede někdy ke zbytečné byrokratizaci a zastrašování zaměstnanců i studentů. Namísto vytvoření inspirativního, motivujícího prostředí a nalákání nových kvalitních pedagogů do školy jsme spíše svědky toho, že někteří oblíbení pedagogové odcházejí či uvažují o odchodu ze školy.4) Neplnění volebního programu


Děkan Holý ve svém programu sliboval mj. celkovou koncepční proměnu výuky směrem k „teorii pro praxi“, založení odborného časopisu z oblasti artistic research, větší důraz na výuku o televizi, navýšení mezd pedagogů, revizi kreditního systému, vypořádání se s problémem sexismu a nastolení atmosféry důvěry na fakultě. Tyto sliby nebyly naplněny vůbec anebo pouze velmi dílčím způsobem. Očekávané hluboké koncepční změny, které měly podle děkanových prohlášení vést k zásadnímu zkvalitnění výuky a k vyřešení problémů s rozkládáním studia, neproběhly. Přesto se vedení rozhodlo výrazně zpřísnit vymáhání studijního řádu a omezit prodlužování studia, aniž by však před tím vyřešilo samotnou příčinu tohoto stavu. Před svým zvolením děkan představil zajímavý tým spolupracovníků, kteří měli obsadit funkce proděkanů. Nikdo z nich na škole nezůstal.


_________________________________


Děkan Holý ve svém programu deklaroval, že by rád školu ideově spojoval a přispěl k zlepšení celkové atmosféry. Bohužel, FAMU nebyla nikdy tolik rozdělená a atmosféra na škole tolik napjatá, jako právě v uplynulých dvou letech funkčního období nového děkana. Jakožto členové Akademického senátu jsme již od počátku našich mandátů opakovaně vyzýváni množstvím členů akademické obce k děkanovu odvolání. Za těchto okolností považujeme za případné v polovině funkčního období podat návrh na odvolání děkana, přestože si uvědomujeme závažnost tohoto našeho rozhodnutí. Domníváme se, že je na čase hledat někoho, kdo se škole pokusí vrátit stabilitu, kdo bude řídit školu s respektem k druhým a kdo bude vnímat všechny katedry jako partnery do dialogu.Mgr. Helena Bendová


BcA. Jan Hecht


Bc. et BcA. Tomáš Janáček


Mgr. David Jařab


MgA. Vít Klusák


Mgr. Petr Marek


BcA. Greta Stocklassa


   Kontakt