FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Bakalářské studium

Charakteristika oboru, předpoklady ke studiu, povinné práce k přijímacím zkouškám, úprava předložených prací a termín odevzdání, průběh přijímací zkoušky, výběr předmětů bakalářského studia

Bakalářské studium

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků v oboru animace, animátory, režiséry, příp. scenáristy. Výuka bakalářského stupně je zaměřena především na animaci. Studenti se seznámí se všemi užívanými technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu.Cílem bakalářského stupně studia je vychovat „umělecké řemeslníky" v oboru animace. Absolvent tohoto stupně se naučí animovat v různých animačních technikách, naučí se vytvářet scénáře jak literární, tak obrázkové, kultivuje svůj výtvarný projev a získá základní znalosti o režii, teorii, historii a dalších disciplinách animovaného filmu.


Předpoklady ke studiu

Kreativita, výtvarné nadání, smysl pro tempo a rytmus, dramatický talent. Z osobních vlastností je důležitý zejména smysl pro týmovou práci, samostatnost v rozhodování a trpělivost.

Pro přijetí je nutné, aby měl uchazeč rozsáhlé znalosti z oblasti umění a kultury a základní znalosti z historie a teorie animovaného filmu a určitou orientaci ve filmových a digitálních technologiích.

U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL, kterou uchazeč musí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU.


Povinné práce k přijímacímu řízení

  1. Uchazeč předloží rozbor libovolného animovaného filmu.
  2. Uchazeč předloží vlastní původní námět na animovaný film.
  3. Uchazeč předloží vlastní výtvarné práce.
  4. Uchazeč předloží vlastní animaci vytvořenou jakoukoli technikou a v jakékoli délce na DVD (ve formátu hratelném na běžném DVD přehrávači). Přípustné jsou i flipbooky či stroboskopy.


Úprava předložených prací a termín odevzdání

Uchazeč se o přijetí do bakalářského studia uchází podáním přihlášky a povinných prací.

 

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU, stránce: http://prihlaska.amu.cz. K přihlášce musí být přiložen ústřižek o zaplacení administrativního poplatku.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji, přiloží přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. listopadu buďto


   a) osobně podá na podatelně AMU se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU
       nebo
   b) zaslat poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Písemné práce musí být psány strojem nebo na počítači a předloženy v pěti exemplářích. Rovněž DVD s vlastní animací musí být odevzdáno v 5 exemplářích. Výtvarné práce, v počtu 10-15 kusů maxim. formátu A3, se odevzdávají v jednom exempláři, a to buďto originály nebo xeroxové kopie (barevné, resp. černobílé). Všechny písemné, výtvarné a animační práce označené jménem a adresou uchazeče je nutno odevzdat nebo zaslat do 1. prosince a to:


  a) osobně podá na podatelně AMU se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU
       nebo
   b) zaslat poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je tříkolové:

a)    v prvním kole posoudí komise zaslané povinné práce, tj. rozbor animovaného filmu, námět na animovaný film, animaci a výtvarné práce, a

       vyloučí ty z uchazečů, kteří neprokážou dostatečnou míru talentu.

b)    ve druhém kole se pozvaní uchazeči podrobí těmto disciplinám:

       ·         kresba živého modelu - uchazeči jím prokazují svůj výtvarný cit, smysl pro kompozici a schopnost zachytit pohyb kresbou.

       ·         storyboard - uchazečům je zadán jednoduchý příběh, který musí zachytit do obrázkového scénáře.

       ·         prověření všeobecných kulturních znalostí

c)     do třetího kola postupují jen ti nejúspěšnější. V ústním pohovoru o zaslaných i během přijímacích zkoušek vytvořených pracích prověří

       komise uchazečovu osobnost, jeho vědomosti, znalosti a předpoklady pro studium zvoleného oboru.


Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU najte viz. https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/bakalarske-studium/


   Kontakt