FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Magisterské studium

Charakteristika oboru; Podmínky pro přijetí; Výběr předmětů magisterského studia.

Navazující magisterské studium

Charakteristika oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně autorská díla, od námětu až po realizaci. Důležitou součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu.

Podmínky pro přijetí do magisterského studia

  

 1. Předložení animovaného filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu. Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace. Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty. Uchazeči tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu a k jaké profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu nejvíce inklinují.

 2. Předložení projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá realizovat v magisterském studiu. Tento projekt musí splňovat zadání cvičení 1. roč. mag. studia Animace + herec, jehož metráž je cca 5 min.

 3. Předložení vlastní představy o modelaci magisterského studia (plánovaná témata pro semestrální a ročníkové práce, zamýšlené téma teoretické diplomové práce, představa o domácích či zahraničních stážích atd.)

 4. Prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie.
 5. Požadavek absolvování odborné praxe v celkové délce šesti měsíců. Odborná praxe může být nasčítána ze studijních stáží, odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.) a odborných kurzů. Vše se musí týkat animace, případně obrazové postprodukce, či trikového filmu a musí být potvrzeno školou, pracovištěm, či organizátorem kurzu.
  Délky odborných kurzů se vzhledem k jejich intenzitě počítají za dvojnásobek. Uchazeč musí předložit zprávu o zkušenostech a poznatcích, které během praxe, stáže či kurzu získal a přiloží praktické výsledky své práce, které vytvořil.
 6. Požadované práce (body 1,2,3 a 5) je nutno osobně podat na podatelně AMU se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU nebo zaslat poštou na adresu:

  Akademie múzických umění

  Studijní oddělení FAMU

  Malostranské náměstí 259/12

  118 00 Praha 1

 7. Termín pro odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia je nejpozději do 3. září 2018 v pěti exemplářích.

 8.    Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 1.5.2018 - 22.6.2018, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz. Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU viz. https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/

  Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2018 buďto osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU nebo pošle poštou na adresu:

  Akademie múzických umění

  Studijní oddělení FAMU

  Malostranské náměstí 259/12

  118 00 Praha 1

 9. U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka. K přihlášce ke studiu je nutné dodat certifikát z českého jazyka.

 


   Kontakt