FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra fotografie (KF)     Přijímací řízení KF    
Bakalářské studium

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Přijímací podmínky


Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat do 22. listopadu na studijním oddělení FAMU

http://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/elektronicka-prihlaska-a-formulare/


Přijímací řízení probíhá v dvou kolech.


V prvním kole komise anonymně posuzuje předložené domácí práce, jejichž jednotlivé části (viz níže) jsou vloženy do samostatných obálek a označeny osmimístným číselným kódem vygenerovaným při podání přihlášky.

Seznam uchazečů postupujících do druhého kola je nejprve oznámen na www.famu.cz, poté uchazeči obdrží dopis s upřesňujícími informacemi.

Druhé kolo se koná za účasti uchazečů a trvá 3 dny.

Komise, složená minimálně z pěti pedagogů katedry fotografie FAMU hodnotí:

prokazatelný talent

všeobecný přehled zejména v oblastech dějin a teorie umění

předpoklady ke studiu a osobní motivaci


Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je na katedře fotografie FAMU dvoukolové:


A) První kolo – předložení domácích prací

Nejpozději do 1. prosince (do 17 hodin) musí uchazeč doručit na katedru fotografie své práce dle níže uvedeného seznamu. U prací zaslaných poštou rozhoduje poštovní razítko (1. 12.)

Soubor prací k přijímacímu řízení pro bakalářský stupeň:

Žádná část nemůže obsahovat stejné fotografie. Nikde nesmí být uvedeno jméno uchazeče. Z provozních důvodů nemůžeme přijímat fotografie větší než 50×60 cm.

A a B – fotografické soubory

Dva od sebe oddělené, vytištěné či vyzvětšované fotografické soubory, vložené do obálek označených  A a B. Počet fotografií je v každém ze souborů libovolný do počtu maximálně 20 fotografií v každém souboru. Uchazeč může označit na zadní straně fotografií pořadí, v případě jiné než lineární instalace, může přiložit skicu zamýšlené instalace.

C – volná práce

V této části může student pro dokreslení rozsahu své tvorby předložit práci v libovolném médiu vizuálního umění.

Příklady:

maketa knihy s využitím fotografie

autorská fotografická kniha

video – do maximální délky 8 minut

fotodokumentaci vlastní malby, performance, instalace, objektů…

rozličné formy a formáty statického i pohyblivého digitálního obrazu

další fotografický soubor

Pokud uchazeč předkládá část C v elektronické podobě, bude soubor zřetelně označen C-FAMU, bez jména. (Doporučujeme ukládat v běžně používaných formátech a zaslat na dvou nosičích např. DVD a flashdisk)

D - technická fotografie zátiší 
1 černobílá fotografie formátu 30×40 cm – černobílá zvětšenina pořízená klasickou fotografickou technikou

Upozornění:

Kromě části D můžou být fotografie zpracovány libovolnou fotografickou technikou.

Způsob odevzdání prací:

 
Uchazeč musí dodržet následující postup:

 Práce se odevzdávají ve čtyřech zvláštních obálkách označených:

– Číselným kódem vygenerované elektronické přihlášky.  
– Příslušným písmenem A, B, C nebo D, označujícím typ práce. 
Příklad:

Vygenerovaný kód je 18393, v tom případě budou obálky a fotografie označeny takto:

18393 A (fotografický soubor 1)  
18393 B (fotografický soubor 2) 
18393 C (volná práce) 
18393 D (technická fotografie zátiší)

Všechny fotografie v obálce musí být rovněž bezpodmínečně označeny stejným kódem jako obálka. Číselný kód bude současně uveden na páté, samostatné zalepené obálce, do které uchazeč vloží list obsahující číselný kód, jméno, adresu bydliště, telefon a případně e-mail. Tyto obálky budou otevřeny až po stanovení pořadí v prvním kole.

Způsob hodnocení: 
Všechny práce hodnotí komise složená minimálně z 5 pedagogů katedry fotografie.

Termín konání: 
První kolo se koná každý rok zpravidla 1. nebo 2. lednový týden bez účasti uchazečů. Na základě součtu výsledků hodnocení jednotlivých členů komise je stanoveno pořadí po prvním kole a určeni postupující do druhého kola.


B) Druhé kolo

Probíhá zpravidla ve čtvrtém lednovém týdnu na katedře fotografie. Přesné datum konání druhého kola je uchazečům sděleno v dostatečném časovém předstihu dopisem Studijního oddělení FAMU a e-mailem. Druhé kolo trvá 3 dny.

Druhé kolo zahrnuje: 
1. Fotografický úkol – fotografování na zadané téma na kinofilm v předem určeném časovém rámci. Téma i časový rámec jsou určeny při zadávání úkolu. Uchazeč si musí přinést vlastní analogový fotoaparát. Filmy i jejich zpracování zajistí Katedra. V průběhu druhého dne posluchači obdrží výsledek své práce a vyberou z něj reprezentativní soubor snímků. U pohovorů prezentují svůj výběr a doprovodí jej vlastní explikací (okomentují jej, zdůvodní, nastíní svůj autorský záměr, konfrontují jej s výsledkem apod.).

2. test z všeobecných kulturních znalostí, znalostí dějin umění a fotografie a základů fotografických technik

3. test z anglického jazyka

4. koncepční úkol – uchazeči si vyberou jedno ze 3 zadaných témat, které pak v průběhu přijímacího řízení volným způsobem zpracují. Výsledky odevzdávají druhý den přijímacího řízení v 19:00. Během pohovoru výsledek prezentují komisi a doprovodí jej vlastní explikací.

5. fotografování zátiší v ateliéru – uchazeč fotografuje ve studiu zátiší vytvořené z rekvizit, které jsou na místě k dispozici

6. konzultace s vedoucími ateliérů

7. pohovor nad domácími pracemi s explikací uchazeče před komisí

8. pohovor před komisí věnovaný všeobecnému přehledu uchazeče a jeho osobní motivaci

Způsob hodnocení:  
Každá část přijímacího řízení je hodnocena jednotlivě, výsledky jsou poté sečteny a zaneseny do protokolů o přijímacím řízení.

Oznámení výsledků:  
Výsledky druhého kola jsou uchazeči oznámeny dopisem zaslaným ze Studijního oddělení FAMU a v sekci Katedra fotografie – Aktuality na webových stránkách www.famu.cz.

Poznámka:

Přijímací řízení probíhá podle typu studia, do kterého se uchazeč hlásí, buď v českém nebo anglickém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka!

Navrácení prací:  
Uchazeči, kteří nebyli přijati, si mohou své práce, které předkládali k přijímacímu řízení, vyzvedávat po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výsledků. Nejpozději však do 30. dubna příslušného roku. Po tomto datu katedra fotografie za práce neručí.

Uchazeči přijatí do studia své práce na škole ponechávají pro výstavní a studijní účely po dobu jednoho roku.


   Kontakt