FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra fotografie (KF)     Přijímací řízení KF    
Magisterské studium
MAGISTERSKÉ STUDIUM

Magisterské studium

Přijímací podmínky 

Přihláška ke studiu se odevzdává do 22. června 2018 na studijní oddělení FAMU (http://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/elektronicka-prihlaska-a-formulare/), projekt magisterského studia (viz bod 4) se odevzdává či zasílá do 1. září na katedru fotografie. Ostatní práce se předkládají až při přijímacím řízení, které se koná v září. O přesném termínu bude uchazeč včas vyrozuměn.

Přijímací řízení do magisterského studia fotografie 

K přijímacímu řízení do magisterského studia na Katedře fotografie uchazeč předkládá: 

1) výstavní soubor 8-12 fotografií reprezentujících uchazečovu tvorbu

2) maketu autorské fotografické publikace

3) soubor 8-20 fotografií či intermediálních projekt z oblasti vizuálního umění na libovolné téma (odlišné od fotografií odevzdávaných v předchozích souborech – bod 1 a 2)

4) koncept uměleckého projektu na kterém začnete pracovat v prvním semestru studia ve zvoleném ateliéru, který obsahuje: 
– název projektu 
– popis projektu 
– zvolená média, rozsah a zdůvodnění volby 
– obrazovou přílohu (skici, inspirační zdroje, vizualizace) 
– časový rozsah, jak dlouho chce uchazeč na projektu pracovat

5) motivační dopis, který obsahuje 
• základní biografické údaje a data o své dosavadní činnosti a studiu 
• přihlášku do jednoho z ateliérů Katedry fotografie a její zdůvodnění. 
základní přehled ateliérů zde: http://foto.amu.cz/ateliery-katedry-fotografie/
• představu uchazeče o studiu, jakým způsobem chce své studium naplnit, v jakém směru či oborech si chce doplňovat vědomosti, jaké plánuje stáže, jak konkrétně plánuje rozvržení studia, apod. 
• základní představu uchazeče o závěrečné magisterské práci fotografické i teoretické

6) teoretickou bakalářskou práci, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářské studium na KF FAMU

Poznámka: 

Přijímací řízení probíhá v českém nebo anglickém jazyce podle typu studia do kterého se uchazeč hlásí. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka!

K přijímací zkoušce si posluchač přinese:

1) vlastní předměty, které použije k vytvoření zátiší, které bude fotografovat v ateliéru

2) libovolné grafické potřeby (papír, nůžky, psací potřeby, notebook) a obrazový materiál (vlastní digitální archiv, časopisy, fotografie), které použije během práce na koncepčním úkolu na zadané téma

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU, stránce: http://prihlaska.amu.cz.
Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše do 22. června 2017 buďto
a) osobně podá na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha nebo
b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

Přihláška musí obsahovat životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení; ústřižek poštovní složenky dokládající zaplacení poplatku*

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

Zaplacený administrativní poplatek je nevratný. Od administrativního poplatku jsou osvobozeni studenti FAMU, kteří se hlásí k navazujícímu magisterskému studiu přímo z 3. ročníku bakalářského studia.

Přijímací řízení je dvoukolové.

 

V prvním kole posoudí komise předložené domácí práce bez přítomnosti uchazeče.

 

Druhé kolo se skládá z těchto částí:

Test z dějin a teorie umění a všeobecného kulturního přehledu

Fotografování zátiší v ateliéru

Koncepční úkol na zadané téma

Explikace domácích prací

Pohovor, během kterého uchazeč ozřejmí svou představu o studiu


   Kontakt