FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra kamery (KK)     Přijímací řízení KK    
Povinné práce k přijímacímu řízení do bakalářského studia

Jaké práce by si měl uchazeč o studium připravit a průběh přijímacích zkoušek

Uchazeči o studium na zaměření kameraman z ČR předkládají práce "A", "B", "C", "D" - viz dále.
Zahraniční uchazeči předkládají práce "A", "B", "D", "E".
Povinné práce nutno zaslat do 30. listopadu doporučeně přímo katedře. Při osobním odevzdání vyžadujte na katedře potvrzení o převzetí.

1. Druhové označení "A"
Soubor 10 volných fotografií
formátu 24x30cm nebo formátu s delší stranou dlouhou 30cm. Má to být reprezentativní "výstavní soubor" uchazeče. Vyžaduje se žánrová - tematická různost. Fotografie barevné jen v případě důvodné tvůrčí autorské potřeby, jinak jsou preferovány práce černobílé.

2. Druhové označení "B"
Fotoscénář hraného výjevu
Dále popsaný výjev kandidát rozzáběruje, jako by šlo o projekt filmu, zvolí vhodné představitele, prostředí, určí velikost záběru, umístění osob v záběru, směry pohybů a pohledů a pod. Každá fotografie představuje charakteristický okamžik jednoho záběru (tj. každá fotografie představuje jeden záběr). Celkový počet záběrů = nejméne 10, nejvíce 15. Jde o normální hraný výjev, odehrát se může v současnosti i minulosti, obraz má mít zjevně výtvarný charakter (nejde o reportáž). Děj, který je v principu závazný je tento: Někde se nachází dívka (např. sedící na lavičce v parku). Přichází mladík a zpozoruje, že je hezká. Uvažuje o možnosti seznámení. Jde kolem dívky a upustí na zem vlastní kapesník. Dívka o této akci ví, ale chová se tak, aby to mladík nepoznal. Mladík se vrací, zvedá kapesník a nabízí ho dívce. Dívka jej k jeho překvapení s úsměvem přijímá a ukrývá kapesník do své kabelky. Mladík je poněkud zmaten a zklamaně odchází. Provedení černobílé.

3. Druhové označení "C"
Osm náladových fotografií
Náladové fotografie mají charakterizovat jednotlivé dny vánočního týdne od 24.12. do 31.12. včetně. Na každý den připadá jedna fotografie. Jde ovšem především o obrazovou charakteristiku poetické atmosféry krátkých dnů kolem zimního slunovratu, poskytujících príležitost ke konfrontaci denního i umělého světla. Formát pouze na šířku, velikost 18x24cm. Každá fotografie má na rubu manipulační značku a datum dne, ke kterému je určena. Barevné fotografie jen v případě autorského zdůvodnění.

4. Druhové označení "D"
Fotoscénář II
Téma je volné, je možné použití cizí literární předlohy. Fotoscénář může být hraný i jiný, reportáž je přípustná jen při dodržování vysokých výtvarných hodnot záběrů. Jeden záběr musí na druhý skladebně navazovat. Počet záběrů = minimálně 10, maximálně 15. Uvedené rozmezí nesmí být překročeno. Adjustace přesně stejná jako u fotoscénáře "B". Provedení nejlépe černobílé. Barevné provedení není vyloučeno v případě tvůrčího záměru.

5. Druhové označení "E"
Osm podob ženy
Koncipovaný soubor fotografií s vnitřní vazbou. Formát pouze na šířku, velikost 18x24cm. Každá fotografie má na rubu manipulační značku a pořadové číslo souboru. Provedení barevné jen v případech důvodné tvůrčí potřeby.

Úprava prací k odevzdání

1. Každá povinná práce má druhové označení (např. "A"). Každá předložená fotografie (i nalepená) musí být na zadní straně (na ochranu před ztrátou) označena manipulační značkou tj. kombinací jména a druhového označení práce, ke které snímek patří, tedy např. Novák Jan - A - kamera. Manipulační značka se také musí objevit na obálce, resp. na první stránce fotoscénáře a na katalogu.

2. Technická úprava fotoscénářů "B" a "D": fotografie 13x18cm na šířku jsou přichyceny na kartonu neutrální barvy formátu 18x18cm. Ve spodní části bílých listů jsou vysvětlivky k záběrům, zejména popis pohybu osob a pohyby kamery, půdorysný náčrtek a pod. Celek je upraven jako skládanka, takže fotografie se dotýkají kratší stranou. Výhodný je tuhý podklad.

3. Jednotlivé práce (tj. A, B, C, D, E) musí být vloženy zvláštˇ do obálek od fotografických papírů 30x40cm, otevřených na kratší straně. Na obálku do levého horního rohu napište příslušnou manipulační značku, tj. Novák Jan "A". Práce "A", "D" a "E" mohou být černobílé i barevné. Bezdůvodně barevné snižují dojem i výsledné hodnocení komisí.


Zvláštní upozornění:

Alespoň jeden ze souborů A, C by měl uchazeč zpracovat klasickou fotochemickou technologií, t.j. pořídit primární záznam na negativní film.  K přijímací zkoušce přinese uchazeč negativy prací s sebou a předkládá je na zvláštní vyzvání komise.  K souboru  povinných prací je nutné přiložit potvrzení očního lékaře o barvocitu.

Práce k přijímacímu řízení se odevzdávají na katedru kamery do 30. listopadu.


Průběh přijímací zkoušky:
Přijímací zkoušky na katedře kamery jdou dvoukolové:
a) V prvním kole posoudí komise zaslané povinné práce (tj. fotografické soubory s označením A, B, C, D u uchazečů tuzemských a práce A, B, D, E u uchazečů zahraničních) a vyloučí ty uchazeče, kteří neprokáží dostatečnou míru talentu, anebo schopnosti profesně odpovědné korektní práce. Předpokladem je obojí.
b) Ve druhém kole se pozvaní uchazeči podrobí písemným zkouškám:

  • testu všeobecně kulturnímu
  • testu technickému

Dále absolvují ústní pohovor, ve kterém obhájí povinné práce a výsledky písemných testů.

Součástí zkoušek může být a zpravidla bývá také praktický fotografický úkol (fotoaparát na kinofilm si uchazeč přinese s sebou).

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Při přijímacím řízení není možné mít tlumočníka!


Doporučená literatura:

Dějiny filmu (G.Sadoul, J.Toeplitz, L. Bartošek)
Dějiny výtvarného umění a architektury (české i světové)
Kulhánek: černobílá fotografie
Šmok, Pecák, Tausk: Barevná fotografie, Filmové technické minimum (vydal čs.filmový ústav)
Technické základy fotografie (vydala komora fotografických činností r.2002) 


   Kontakt