FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Katedry a pracoviště     Katedra produkce (KP)     Přijímací řízení KP    
Přijímací řízení do Magisterského studia Katedry produkce FAMU

Přijímací řízení do Magisterského studia Katedry produkce FAMU                                                                                                   

 

Profil studenta MgA
Magisterský stupeň MgA je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti) působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové a televizní výroby, nových médií, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Přijímací řízení do MgA studia katedry produkce FAMU probíhá formou ústního pohovoru včetně obhajoby předložených požadovaných prací (viz dále). Hodnotí se jak úroveň a komplexnost dosažených znalostí během bakalářského studia, tak schopnost samostatně obhájit vlastní producentský projekt a celkové osobní cíle a směřování.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Požadavky:

a) Úspěšné absolvování bakalářské zkoušky

Od absolventů jiných kateder než katedry produkce FAMU budou navíc požadovány:

            1, základní znalosti z obecného práva (Občanského, Obchodního a Pracovního práva)

            2, znalost Autorského zákona

            3, dobrá orientace v základních ekonomických otázkách spojených s oblastí kultury

            4, důkladná orientace v dějinách a současnosti literatury, divadla a filmu

Uchazeč z jiných kateder než z katedry produkce FAMU předloží doklad o úspěšném složení bakalářské zkoušky na KP v termínu do 15. září.

b) Producentská úvaha nad scénářem, který byl předmětem bakalářské práce

(alternativou může být odevzdání a obhajoba jiného projektu dle uvážení uchazeče, avšak v rozsahu dle zadání bakalářské práce KP a po konzultaci s vedoucím KP)

Uchazeči z jiných fakult musí předložit a obhájit vlastní producentskou úvahu nad scénářem nebo jiným vhodným literárním dílem. Úvaha v rozsahu 3 až 6 stran musí obsahovat:

1, Zamyšlení nad zvolenou látkou: hlavní téma, další nosné motivy, žánr

2, Návrh způsobu realizace včetně případných úprav původní látky.

3, Distribuční strategie včetně všech možností užití:

                                   a, přehled jednotlivých aktivit včetně časového plánu

                                   b, odhad nákladů na navrženou strategii

                                   c, předpokládaná návratnost

c) Magisterský projekt 

Podrobně popsaný projekt, jehož realizaci se chce posluchač věnovat v následujících 2 letech.

1)      Název projektu

2)      Záměr projektu, jeho cíle, účel atd.

3)      Obsah (v rozsahu cca 2 stran)

4)      Uvažovaný štáb

5)      Podrobný rozpočet (podrobný - v závislosti na momentálním stavu projektu)

6)      Zdroje krytí nákladů

7)      Předpokládaná návratnost v Kč (jednotlivé prameny možné návratnosti)

8)      Kalendář jednotlivých kroků realizace a užití

9)      Termín dokončení

Doporučené oblasti:

-    film, televize  a ostatní AV - výroba, obchod, distribuce a marketing (včetně kompletního producentského zajištění některého z absolventských filmů FAMU)

-    festivaly, divadelní přehlídky a podobné projekty

d) Definice osobních cílů v průběhu a po skončení magisterského studia 

Definici osobních cílů v rozsahu max. 2 stran.

e) Informace o praktické činnosti a aktivitách studenta během uplynulých 3 let

Písemný přehled aktivit a činností za uplynulé 3 roky v rozsahu max. 2 stran.

Producentskou úvahu, Magisterský projekt, Definici osobních cílů a Informaci o aktivitách dodá uchazeč na KP nejpozději do 1. září.

f) Ústní obhajoba předložených materiálů. Otázky ze všeobecného kulturního rozhledu.

Kritéria hodnocení:

Uchazeč musí obstát ve všech výše uvedených kapitolách. Každý  člen komise určí své bodové hodnocení výsledků jednotlivých kapitol b) až f).  Komise pak určí pořadí uchazečů. Při rovnosti hlasů a patových situacích má rozhodující hlas předseda komise s přihlédnutím k názoru vedoucích pedagogů Dílen.


Přihlášky i požadované práce zanesou uchazeči na podatelnu AMU nebo doručí poštou na adresu AMU. Více informací a obecné pokyny naleznete zde: https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/(Pedagogové KP mohou poskytnout na požádání konzultace jednotlivým uchazečům k předkládaným projektům.)


   Kontakt