FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Magisterské studium - požadavky k přijímacímu řízení AR 2018/2019

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Povinné práce k přijímacímu řízení :

1/ Hraný film na DVD v českém ( slovenském ) jazyce nebo titulky-  analogický bakalářskému filmu studenta oboru režie,

    délka 15 - 20 min max.

2/Písemná práce v českém ( slovenském ) jazyce  ( analogická bakalářské teoretické práci, 10 - 30 stran originálního tištěného textu  na téma

    z oblasti  reflexe, dějin či teorie filmu )

3/ Treatment + rozepsaný scénář / 10 - 15 normo stran ( cca 30 řádků ) - 3 kopie

4/ Tištěný projekt magisterského studia v českém ( slovenském ) jazyce zahrnující:

-   téma teoretické diplomové práce - 2 kopie

-   námět tvůrčího projektu, tj. absolventského filmu o délce max. 40 min, který chce uchazeč v magisterském studiu realizovat - 2 kopie

-   výběr  přednášek a seminářů, které by  si uchazeč rád zapsal nad rámec povinných předmětů s ohledem na téma diplomové práce

    a žánr zamýšleného projektu

-   koncepce doplňkových forem studia ( tuzemské a zahraniční stáže, participace na grantových  nebo vědeckých projektech )

Dále je požadováno kromě fyzického podání či odeslání všech prací  i elektronické odeslání, u filmů s odkazy na link, a to na e-mailovou adresu :

prijimackykr@famu.cz.

Také tyto elektronické práce musí být řádně označeny jménem uchazeče a názvem a typem díla a odeslány do 3.září 2018.

Termíny odevzdání

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 1.5.2018 - 22.6.2018, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání přihlášky do studia než výše uvedené není přípustný.


Filmy, teoretická práce a projekt se odevzdávají do 3. září 2018, a to :

buď

a ) osobně podáním na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou "název příslušné katedry FAMU"

nebo

b ) zasláním poštou na adresu:

Akademie múzických umění

"název příslušné katedry FAMU"

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1

Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání magisterského projektu není přípustný.


           


   Kontakt