FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Přijímací řízení KSD

Přijímací řízení KSD, informace o odevzdávaných pracích

K přijímacímu řízení na Katedru scenáristiky a dramaturgie FAMU odevzdávejte tyto práce:

1) Námět pro hraný film nebo televizní hru. Námět má obsahovat stručný popis děje, charakteristiku hlavních postav, eventuálně vysvětlení autorova záměru. Rozsah: 1-3 strany.

2) Tři krátké povídky. Komise bude hodnotit autorovy fabulační a dramatické schopnosti, schopnost charakterizovat postavu jednáním a dialogem a schopnost zvolený příběh proporčně gradovat a uzavřít.

Komise obtížněji odhaduje dramatický talent v  povídkách, které využívají výrazně subjektivní literární postupy (např. báseň v próze nebo podobné introspektivní texty). NEVYŽADUJEME SCÉNÁŘ ani fragment scénáře, přesto by uchazeč měl mít na paměti, že se hlásí na filmovou školu a že by jeho literární práce měla nabízet možnost filmové realizace. K  posouzení talentu pro tento obor jsou NEVHODNÉ ukázky z básnické tvorby, fejetony, eseje, divadelní a rozhlasové hry a pod.

Rozsah jedné povídky: DO pěti stran.

3) Rozbor dvou celovečerních filmů nebo jednoho celovečerního filmu a  jedné televizní inscenace (případně jiného uceleného televizního díla – dokumentárního, publicistického apod.). Komise bude hodnotit schopnost uchazeče vysledovat téma, analyzovat příběh, vyjádřit se k  jeho stavbě, k  charakterům postav a k  celkovému myšlenkovému vyznění, stejně jako schopnost posoudit jednotlivé profesní složky filmového resp. televizního díla (režie, kamera, práce herců atd.).

Úprava předložených prací a termín odevzdání:


Práce se předkládají psané na počítači ve velikosti písma alespoň 12, vytištěné po jedné straně papíru formátu A4,  a to ve třech vyhotoveních. Každá jednotlivá práce musí být sešita zvlášť, označena jménem, datem narození a adresou uchazeče a studijním zaměřením. Práce rozdělte do tří kompletů, každý komplet vložte do zvláštních desek (na ně napište své jméno) a ke každému kompletu přiložte seznam předkládaných prací (tj. 3 papírové desky, v KAŽDÝCH deskách 3 povídky, 2 rozbory, 1 námět + seznam předkládaných prací - vše označené jménem, datem narození).  Volte jednoduché vyhotovení předkládané kolekce. Výpravné desky, grafické vybavení atd. představuje zbytečné výdaje a zkušební komise je ve srovnání s ostatními předkládanými pracemi nebere v úvahu.


Veškeré práce rovněž odešlete elektronicky na adresu: odevzdejte na CD jako jednotlivé textové soubory ve formátu PDF přičemž soubory nazvěte:

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka1

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka2

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_povidka3

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_rozbor1

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_rozbor2

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_namet

Příjmení i jméno uchazeče pište bez diakritiky! (např. uchazečka Soňa Bartůšková nazve svůj soubor: BARTUSKOVA.SONA_povidka1)

Na CD popisovačem napište své jméno a příjmení, zkratku PŘ KSD a rok, v němž práce odevzdáváte.


VŠECHNY SVÉ PRÁCE - SOUBORY ODEŠLETE TAKÉ ELEKTRONICKY NA ADRESU: lenka.petrova@famu.cz   

Jako předmět vaší mailové zprávy uveďte: přijímací řízení KSD FAMU18/19


Práce, které nebudou vybaveny všemi náležitostmi či nebudou upraveny dle zadaných instrukcí budou z řízení vyřazeny.


Práce k přijímacímu řízení je nutno zaslat poštou i mailem nejpozději do  do 30. listopadu!!!! Adresa pro papírové zásilky: Akademie múzických umění v Praze, podatelna, (pro KSD FAMU), Malostranské náměstí 12, Praha 1, 118 00

Není možné přinášet papírové práce přímo na katedry, jediné místo pro odevzdání prací je podatelna AMU!


Průběh přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení komise posoudí zaslané práce a ukončí přijímací řízení těch uchazečů, kteří neprokazují dostatečnou míru talentu pro postup do druhého kola.

Ve druhém kole se uchazeč podrobí písemné zkoušce, skládající se z  informativních testů, rozboru promítnutého filmu a etudy na určené téma, v  nichž má prokázat nadání, schopnost pochopit a osvojit si autorský úkol, pohotovost, schopnost improvizace a soustředění.

V ústním pohovoru prověří komise uchazečovu všeobecnou kulturní úroveň, zejména jeho znalosti z  oblasti literatury, filmu, televize, divadla, hudby a výtvarného umění.


Navazující magisterské studium

Požadavky na uchazeče o navazující magisterské studium

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium na kterékoliv vysoké škole. Studenti FAMU skládají přijímací zkoušku na magisterský stupeň v návaznosti na závěrečnou zkoušku bakalářskou.

Práce, které uchazeči předloží k  posouzení přijímací komisi, odpovídají rozsahem a úrovní pracím, které studenti FAMU předkládají k závěrečné bakalářské zkoušce. Jde o původní scénář středometrážního hraného filmu a o teoretickou práci na zvolené téma z  oblasti kinematografie.

Veškeré informace týkající se dat, místa a způsobu dodání talentových prací i přihlášek k přijímacímu řízení naleznete: https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/


  • Scénář musí mít profesionální úroveň podle běžných kriterií, měl by přesvědčit originalitou a hloubkou autorského pohledu a dovedností ve využití všech zamýšlených komponentů budoucího filmového díla. Bakalářský scénář je posuzován jako realizovatelné autorské dílo. Doporučený rozsah – 60 až 80 stran.
  • Teoretická práce musí prokázat dovednost autora pracovat s prameny, metodicky je srovnat a vyhodnotit a zároveň jejich využitím dojít k  vlastním závěrům. Tématem může být tvůrčí osobnost, historické období nebo umělecký směr ve filmové tvorbě, analýza současných estetických směrů atd. Doporučený rozsah – minimálně 30 stran.

Práce musí být zaslány do podatelny AMU  https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/   nejpozději do 1. září v počtu dvou exemplářů a v úpravě jako k přijímacímu řízení pro bakalářské studium, a zároveň elektronicky ve formátu PDF na adresu: lenka.petrova@famu.cz, taktéž nejpozději do 1. září.

Soubory nazvěte:

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_scenar

PRIJMENI.JMENOUCHAZECE_teorie

Komise může po posouzení odevzdaných prací ukončit přijímací řízení u těch uchazečů, kteří neprokáží dostatečnou míru talentu a dostatečnou odbornou úroveň. Ti, jejichž práce komise přijme, se podrobí ústní zkoušce. Její součástí je obhajoba scénáře a teoretické práce, zkouška z  dějin literatury, z  dějin filmu a z  filmové dramaturgie a obecně zaměřený pohovor. Technické dovednosti a vzdělání, nutné pro teoretickou reflexi vlastní práce, jsou předpokladem studia. Jeho cílem je především podporovat a rozvíjet schopnost autorů a dramaturgů vnímat svou práci v širokém kulturním a společenském kontextu.

Zdůrazňujeme, že bakalářské studium představuje ucelené vysokoškolské vzdělání. Eventuální neúčast na studiu magisterského stupně nezpochybňuje v tomto smyslu kvalifikaci, potvrzenou státní bakalářskou zkouškou.


   Kontakt