FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Informace pro zájemce o studium

Bakalářské a navazující magisterské studium


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Charakteristika oboru


Katedra připravuje studenty pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií
(film, video, TV, nová média) s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích
schopností a s ohledem na nové počítačové technologie.


Specifické požadavky na uchazeče o studium

U uchazeče se předpokládá intenzivní zájem o kinematografii, literaturu, výtvarné umění
a další spřízněné obory. Uchazeč by měl prokázat schopnost analytické reflexe, obrazové
a skladebné cítění, komunikační schopnost a myšlenkovou samostatnost.


Povinné práce a průběh přijímacího řízení:


A. První kolo přijímacího řízení probíhá na základě těchto domácích prací:


1) Písemný rozbor některého známého závažného filmového díla dle vlastního výběru. Kromě obecné analýzy filmu je předmětem rozboru především skladebná stránka díla, jak se jeví    v dramatické stavbě, v řešení a vazbě záběrů i ve zvukové kompozici.

2) Fotoscénář maximálně o 17 záběrech. Uchazeč má prokázat schopnost vyprávění jednoduchého příběhu obrazem - tedy ne popis situace. Jednotlivé snímky zastupují záběry     v němém filmu a jejich pořadí je vyznačeno čísly na rubu fotografie. Každá zachycuje typickou fázi předpokládaného záběru v obsahu i kompozici. V případě, že se (pohybem kamery, nájezdem, hereckou akcí a pod.) během záběru zásadně mění kompozice nebo obsah záběru, je třeba použít pro znázornění 2 fotografie, zachycující typické fáze začátku a konce předpokládaného záběru (značí se např. 2, 2a). Každá podobná dvojice fotografií reprezentuje však pouze jeden záběr z maximálního počtu (17 záběrů). Na přiloženém listu papíru uveďte název fotoscénáře a maximálně ve třech větách formulujte děj. Fotoscénář samotný i tak ale musí být srozumitelný i bez vysvětlujícího textu. Vzhledem k tomu, že se posuzuje obsah, kompozice a skladebnost fotoscénáře, vyžaduje se od uchazeče, aby tyto fotografie snímal sám. Samostatnost laboratorního zpracování není podmínku.

3) Tematizovaný soubor fotografií (v počtu 7-11) s jednotným estetickým názorem.
Hodnotí se estetická i technická kvalita fotografií, čili vyžaduje se od uchazeče, aby tyto
fotografie snímal sám. Uchazeč kromě názvu k souboru fotografií přiloží explikaci tématu.

4) Krátký film libovolného žánru, jehož musí být uchazeč autorem střihové skladby, a k tomu může případně být i komplexním autorem (režie, námět, scénář, kamera) anebo
se autorsky podílet jen na některé z funkcí. Stopáž je do deseti minut.

5) Vlastní autorský počin (VAP) - může být i další krátký film, soubor fotografií, literární povídka, scénář, báseň, obraz atd. - tedy to, čím se chce uchazeč prezentovat především jako tvořivá autorská osobnost.


Úprava prací k odevzdání

 

Uchazeč k povinným pracím (tedy ne k životopisu) přiloží jejich kompletní seznam.

Každá část odevzdaných prací musí být opatřena jménem, adresou a e-mailovou adresou uchazeče a zaměřením, na které se hlásí.

Písemný rozbor musí být psán na počítači a odevzdán v 5 exemplářích. Jednotlivé listy musí být sešité v levém horním rohu, stránky očíslovány, v zápatí uvedeno jméno uchazeče a název rozebíraného díla.

Uchazeči ze zahraničí musí odevzdat práci přeloženou do českého jazyka (netýká se uchazečů ze Slovenska) a v jednom exempláři v původním jazyce, v němž byl rozbor napsán.

Fotoscénář se odevzdává dvojmo. Fotografie nahrazuje filmové okénko, její předepsaný
formát je 9 x 13 cm. Fotografie musí být volné, neslepené, úprava „fotografického alba“
je nepřípustná. Na rubu fotografií uvede uchazeč kromě pořadového čísla záběru i své
jméno. Fotoscénář musí být pojmenován. Explikace musí být také dvojmo přiložená  k fotoscénáři.

Soubor fotografií se odevzdává v jednom exempláři, předepsaný formát fotografií je
13 x 18 cm (zvolíte-li si jiný poměr stran, zachovejte 18 cm pro delší stranu). Na rubu fotografií uvede uchazeč své jméno a název souboru. Explikace musí být přiložená k souboru fotografií.

Filmy se odevzdávají na DVD nosičích v 2 kopiích, opatřené jménem uchazeče, názvem díla, informací o jeho podílu na tvorbě filmu (režie, střih apod.), rokem vzniku, poměrem stran      a stopáží. Všechny informace musí být uvedené jak přímo na DVD nosiči tak   i na jeho obalu. Jediný přípustný formát je DVD-Video Disc, ve standartu pro stolní přehrávače (struktura VIDEO_TS - VMG, VTS …) tedy ne DivX, Mov, Avi atp. Pokud nebude možné film přehrát, bude považován jako neodevzdaný do přijímacího řízení.

Zároveň s tím je uchazeč povinen film zpřístupnit pro komisi online na internetu. Přípustný je pouze server vimeo.com. Uchazeč dodá odkaz, který bude obsahovat pouze jeho film určený k přijímacímu řízení. Trvalý odkaz napište do seznamu odevzdaných prací i na DVD nosiče.

K neveřejným odkazům nezapomeňte připsat i heslo.

Pokud uchazeč jako vlastní autorský počin předkládá film, je třeba, aby byl na samostatném DVD nosiči v šesti kusech s označením "VAP" opatřený všemi informacemi jako odevzdaný film a taktéž zpřístupněný na internetu.

Uchazeč přiloží krátký životopis (ne ve formě strukturovaného životopisu) a svojí fotografii. Veškeré písemnosti a odkazy na filmy pošlete i v elektronické podobě v příloze emailu sekretářce KSS: jana.prackova@famu.cz.

Jednotlivé písemnosti NEVKLÁDEJTE do průhledných závěsných fólií.Termín odevzdání a způsob vyhodnocení


A.

Povinné práce se odevzdávají do 1. prosince na Katedru střihové skladby, FAMU,
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1. Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 22. listopadu
na Studijním oddělení FAMU, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1.
Zkušební komise v rámci Prvního kola přijímacího řízení vyhodnotí předložené práce a posluchači jsou písemně informováni, zda
postoupili do druhého kola.

 

Vlastní průběh přijímacího řízení 


B. Druhé kolo přijímacího řízení probíhá v budově FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha
1, 3. patro, Katedra střihové skladby. Osobní účast je nutná.


1. den

1) zápis

2) písemný test všeobecných znalostí
3) tvorba kresleného storyboardu na základě zadaného námětu - hodnotí se vyprávěcí
schopnost a nápaditost řešení, nehodnotí se výtvarné schopnosti
4) písemný rozbor filmu, který bude uchazečům promítnut - hodnotí se zejména analýza
filmových výrazových prostředků s důrazem na dramaturgii a obrazovou i zvukovou
skladbu


2. a 3. den (opět v budově FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, 3. patro, Katedra střihové skladby. Osobní účast je nutná.) 

ústní zkouška - formou ústní zkoušky jsou zjišťovány hlubší talentové a znalostní předpoklady uchazeče.Seznam povinné literatury pro uchazeče o studium na katedře střihové skladby FAMU:


Josef Valušiak: Základy střihové skladby

James Monaco: Jak číst film. Svět filmu, médií a multimédií (How to Read a Film)+ jedny souborné dějiny filmu (Georges Sadoul, Jerzy Toeplitz, Jerzy Plazewski, David Bordwell aj.)


Seznam doporučené odborné literatury pro uchazeče o studium na katedře střihové skladby FAMU:


Aristoteles: Poetika. Oikoymenh, 2008.

Ernst Gombrich: Příběh umění. Odeon, 1992.

Karel Reisz: Umění filmového střihu. Ústřední půjčovna filmů, Praha 1962.

Sergej M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou i perem Orbis, Praha 1961.

Ernest Lindgren: Filmové umění. Ediční sbor Čs. filmu, Praha 1961.

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha 1961.

Jan Kučera: Kniha o filmu. Orbis, 1941.

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi. AMU, Praha 2002 (2. doplněné vydání).

Josef Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi, AMU, 2000.

Peter Mihálik: Kapitoly z filmovej teórie. Tatran, 1983.

Guido Aristarco: Dějiny filmových teorií. Orbis, 1968.

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967.

Jurij Lotman: Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky. Slovesnký filmový ústav, 2008
Walter Murch: In the Blink of an Eye. Silman-James Pr, 2001.

David Bordwell, Kristin Thompsonová: Umění filmu; Úvod do studia formy a stylu. NAMU, 2011.

Jaroslav Anděl, Petr Szczepanik: Stále kinéma: Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950. NFA, Praha 2008.


Seznam povinných filmů pro uchazeče o studium na katedře střihové skladby FAMU:

ČESKOSLOVENSKÉ

   BEZÚČELNÁ PROCHÁZKA - Alexander Hackensmied, 1930EXTÁZE - Gustav Machatý, 1933

MARIJKA NEVĚRNICE - Vladislav Vančura, 1934

DALEKÁ CESTA - Alfréd Radok, 1948

SLNKO V SIETI - Štefan Uher, 1962

DÉMANTY NOCI - Jan Němec, 1964

OBCHOD NA KORZE - Ján Kadár, Elmar Klos, 1965

SPALOVAČ MRTVOL - Juraj Herz, 1968

ZABITÁ NEDĚLE - Drahomíra Vihanová, 1969

ĽALIE POĽNÉ - Elo Havetta, 1972

OBRAZY STARÉHO SVĚTA - Dušan Hanák, 1972

ZÁNIK SAMOTY BERHOF, Jiří Svoboda, 1983

PRAHA - NEKLIDNÉ SRDCE EVROPY -Věra Chytilová, 1984

NESPATŘENÉ - Miroslav Janek, 1996

SPIKLENCI SLASTI - Jan Švankmajer, 1996

MINULOST - Ivo Trajkov, 1998

ČESKÝ SEN, Vít Klusák, Filip Remunda, 2004

JAN HUS - MŠE ZA TŘI MRTVÉ MUŽE - Miroslav Bambušek, 2009


ZAHRANIČNÍ

   KŘIŽNÍK POTĚMKIN - Sergej M. Ejznštejn, 1925

MATKA - Vsevolod Pudovkin, 1926

MUŽ S KINOAPARÁTEM - Dziga Vertov, 1929

OBČAN KANE - Orson Welles, 1941

ODPOLEDNÍ OSIDLA - Maya Deren a Alex Hammid, 1943

RAŠOMON - Akira Kurosawa, 1950

SILNICE - Frederico Fellini, 1954

K SMRTI ODSOUZENÝ UPRCHL - Robert Bresson, 1956

VÝTAH NA POPRAVIŠTĚ - Louis Malle, 1958

PSYCHO - Alfred Hitchcock, 1960

LA JETÉE - Chris Marker, 1962

OBYČEJNÝ FAŠIZMUS - Michail Romm, 1965

PERSONA - Ingmar Bergman, 1966

OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ - David a Albert Maysles, 1968

FACES - John Cassavetes, 1968

ROZHOVOR - Francis Ford Coppola, 1974

PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM - Miloš Forman, 1975

AGÓNIE - Elem Klimov, 1975

ALL THAT JAZZ - Bob Fosse, 1979

PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ - Jim Jarmusch, 1984

VIDĚNO OSMI - Miloš Forman, Kon Ičikawa, Arthur Penn a další, 1983

ZRCADLO - Andrej Tarkovskij, 1975

MODRÝ SAMET - David Lynch, 1986

ZLÁ KREV - Leos Carax, 1986

THE LAST OF ENGLAND - Derek Jarman, 1988

TENKÁ MODRÁ LINIE - Errol Morris, 1988

PULP FICTION - Quentin Tarantino, 1994

LOLA BĚŽÍ O ŽIVOT - Tom Tykwer, 1998

TURÍNSKÝ KŮŇ - Béla Tarr, 2011NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM


Požadavky na uchazeče o navazující magisterské studium

K přijímacímu řízení uchazeč předloží tyto práce:
1) dva filmy (ideálně jeden dokumentární a jeden hraný film), na kterých chce
uchazeč demonstrovat své tvůrčí kvality jakožto autora střihové skladby
2) bakalářskou teoretickou práci nebo teoretickou práci odpovídajícího rozsahu a úrovně
(10-30 stran originálního textu na téma z oblasti filmové teorie)
3) projekt magisterského studia zahrnující:
• téma teoretické diplomové práce
• návrh na tvůrčí projekt, který by chtěl uchazeč v magisterském studiu realizovat
• nástin výběru specializovaných přednášek a seminářů, které by si uchazeč rád zapsal
nad rámec povinných předmětů s ohledem na téma diplomové práce a žánr zamýšleného
projektu
• koncepce doplňkových forem studia (například tuzemské či zahraniční stáže, participace
na grantových nebo vědeckých projektech aj.)


Termíny odevzdání

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.

 

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 1.5.2018 - 22.6.2018, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 23. června 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání přihlášky do studia než výše uvedené není přípustný.


Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a dodá pro každý obor zvláštní přihlášku.


Uchazeč o navazující magisterské studium svůj magisterský projekt, v němž sumarizuje svou představu o náplni svého studia, 2 filmy a bakalářskou teoretickou práci do 31. srpna 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou "Katedra střihové skladby"

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

"Katedra střihové skladby"

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání magisterského projektu není přípustný.


Průběh přijímacího řízení
Formou ústní zkoušky budou zjišťovány talentové a znalostní předpoklady uchazeče, jenž
bude dotazován na témata související zejména s jeho pracemi, dějinami filmu, a teorií
střihové skladby.
Přijímací řízení probíhá v budově FAMU, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1, třetí patro,
Katedra střihové skladby. Osobní účast je nutná.


Seznam povinné a doporučené odborné literatury pro uchazeče o studium na katedře střihové skladby FAMU - viz- Bakalářské studium


Seznam povinných filmů pro uchazeče o studium na katedře střihové skladby FAMU - viz- Bakalářské studium
   Kontakt