FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro zájemce o studium    
Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM


Základní charakteristika bakalářského studia


Standardní doba bakalářského studia vyplývající ze studijních plánů je tři roky. Studijní

program je zakončen Státní závěrečnou zkouškou bakalářskou a udělením akademického

titulu „bakalář umění“ (BcA.).


K bakalářskému studiu na FAMU lze přijmout uchazeče, který dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázal způsobilost ke studiu i talentové předpoklady úspěšným absolvováním přijímacího řízení.

Pouze ve zcela výjimečných případech, odůvodněných předem podanou žádostí, může děkan přijmout ke studiu i uchazeče bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.

  

Postup uchazeče o přijetí do bakalářského studia


Uchazeč se o přijetí do bakalářského studia uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 22. listopadu podává přihlášku, 2) do 1. prosince podává povinné práce.

Uchazeč, který některý z termínů nedodrží, nebude vůbec zařazen do přijímacího řízení.


Postup podání je následující:

Ad 1) Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU, stránce: http://prihlaska.amu.cz. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. do 22. 11.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. listopadu buďto

a) osobně podá v úředních hodinách na Studijním oddělení FAMU, 3. patro, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1

(pro termín podání je rozhodující poštovní razítko do 22. listopadu)


Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a podá pro každý obor zvláštní přihlášku.


Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy (I-III, příp. IV) (tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ); bez nich je neplatná a uchazeč nemůže být zařazen do přijímacího řízení:


I) Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě přijetí do studa na FAMU doloží vykonání maturitní zkoušky diplomem, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

III) Vytištěné potvrzení o uhrazené platbě administrativního poplatku, které přilepte k přihlášce. Administrativní poplatek činí 654 Kč a je nevratný. Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

IV) Event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. potvrzení od očního lékaře na katedře kamery).

V) Zvláštní upozornění pro uchazeče ze zahraničí: podmínkou přijetí do studia je znalost češtiny na úrovni B1 podle CEFRL, kterou uchazeč musí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeč zapsán do studia.Ad 2) Uchazeči jsou povinni doručit veškeré požadované umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v požadavcích přijímacího řízení jednotlivých studijních oborů (viz odkazy níže).

Všechny předložené práce musejí být zcela vlastním, autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektování této zásady zakládá příčinu k vyloučení uchazeče z přijímacího řízení.


Povinné práce uchazeč nejpozději do 1. prosince buď

a) osobně podá na sekretariátu příslušné katedry v jejích úředních hodinách v hlavní budově FAMU, Smetanovo nábř. 2, Praha 1

nebo

b)

pošle doporučeně poštou na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU

Katedra… (oboru, na který se uchazeč hlásí)

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1

(pro termín podání je rozhodující poštovní razítko do 1. prosince)


Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají (pokud přijímací komise nerozhodne jinak) na jednotlivých katedrách.

Další talentové práce (film, video, fotografie, kresby…) si uchazeč může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.


Průběh přijímacího řízení

 

Přijímací komise všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného oboru.

Přijímací řízení je vícekolové.


V prvním kole (bez osobní účasti uchazeče) přijímací komise jednotlivých oborů rozhodují na základě vyhodnocení předložených talentových prací o postupu uchazečů do dalšího kola. Těm uchazečům, kteří požadavkům nevyhověli, je přijímací řízení zastaveno a jsou o tom písemně informováni studijním oddělením FAMU.

Ostatní, postupující uchazeči se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímacího řízení, které probíhá zpravidla v posledním lednovém týdnu. O přesném termínu přijímacího řízení na FAMU jsou uchazeči předem písemně vyrozuměni.


Výsledek přijímacího řízení se uchazečům sděluje písemně po rozhodnutí děkana FAMU o přijatých a nepřijatých uchazečích. Tímto rozhodnutím děkana je přijímací řízení ukončeno.

Uchazeč bude o přijetí či nepřijetí informován taktéž v rubrice jeho elektronické přihlášky nejpozději do pátku 9. 2. 2018.


Přijatým uchazečům jsou spolu s vyrozuměním o přijetí písemně oznámeny termíny vstupních akcí, jichž jsou povinni se zúčastnit: datum zápisu do 1. ročníku bakalářského studia, datum imatrikulace a termín úvodního soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.


Součástí tohoto vyhlášení podmínek přijímacího řízení jsou specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů zveřejněné na webu příslušných kateder na následujících odkazech:


animovaná tvorba

audiovizuální studia

dokumentární tvorba

fotografie

kamera

produkce

režie

scenáristika a dramaturgie

střihová skladba

zvuková tvorba


Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k bakalářskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, je 75 studentů (tento údaj je zveřejněn v souladu s § 49, odst. 1 Zákona).

Počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů studijního programu je dán koncepcí výuky příslušných oborů, podmínkami vyplývajícími z potřeb vzájemné kooperace oborů a aktuálními ekonomickými, kapacitními a organizačními možnostmi FAMU, je tudíž do určité míry variabilní a je konkretizován rozhodnutím děkana FAMU o uchazečích přijatých do studia v příslušném akademickém roce. Následující počty přijímaných studentů v jednotlivých oborech jsou proto pouze orientační rámcovou informací a počty studentů přijatých do příslušného oboru pro aktuální akademický rok se s nimi nemusí shodovat.


animovaná tvorba...5

audiovizuální studia...5
dokumentární tvorba...5
fotografie...8
kamera...5
produkce...12
režie...5
scenáristika a dramaturgie...10
střihová skladba...6
zvuková tvorba...5


   Kontakt