FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro zájemce o studium    
Informace o přijímacím řízení do doktorského studijního programu

Přijímací řízení do doktorského studijního programu pro ak. rok 2018/19


Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu (DSP) je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu na FAMU či jiné vysoké škole a získání akademického titulu MgA./Mgr.

Uchazeči o DSP se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky.

Formulář přihlášky ke studiu bude zpřístupněn ZDE od 1. března do 31. března 2018.


Uchazeči o DSP dodají spolu s přihláškou úředně ověřenou kopii magisterského diplomu, případně další doklady osvědčující jejich odbornou kvalifikaci, strukturovaný životopis, přehled své tvůrčí, odborné a publikační činnosti, projekt doktorského studia a ukázky vlastních odborných textů (podrobnosti viz niže). Povinnou součástí životopisu je informace, zda student někdy započal (i nedokončené), resp. dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole. Studenti, jejichž mateřským jazykem je slovenština (respektive doloží znalost slovenštiny na úrovni C2 podle CEFR), nemusejí dokládat znalost českého jazyka. Ostatní zahraniční uchazeči se mohou hlásit do DS, pokud příslušným certifikátem doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 podle CEFR.


Děkan FAMU vypisuje na základě doporučení Oborové rady doktorského studia pro studium v doktorském studijním programu osm tematických okruhů:


1) Estetické, filosofické nebo sociologické aspekty filmu, televize, fotografie a nových médií

2) Vztah audiovizuálních médií a výchovně-vzdělávacího procesu

3) Osobnosti a vývojové trendy filmu, televize, fotografie a nových médií

4) Film, televize, fotografie a nová média v historickém kontextu

5) Fakta imaginace: události a obraz

6) Experimentální výzkum a vývoj audiovizuálních technologií

7) Nové kulturní a kreativní průmysly

8) Ochrana a péče o kulturní dědictví v audiovizuálních médiích


Uchazeč ve svém projektu doktorského studia vychází z výše vypsaných tematických okruhů a sám pojmenuje a specifikuje konkrétní téma: opírá se přitom o reflexi dosavadního stavu poznání (s uvedením hlavní literatury coby východiska vlastního badání), specifikuje předpokládaný cíl výzkumu, uvažované metodologické postupy, metody a předpokládané dílčí výstupy. Kandidát rovněž konkretizuje, jakou vlastní pedagogickou činnost může nabídnout pro výuku na FAMU, a uvede i své další konkrétní představy o náplni DSP (granty, stáže, tvůrčí, umělecká a publikační činnost, případně i způsob financování náročnějších částí studia).

Rozsah písemně formulovaného projektu: 6000 – 9000 znaků.


Přílohou projektu může být (není podmínkou) doporučující dopis z katedry, na které uchazeč hodlá své studium realizovat, resp. doporučující dopis pedagoga, který je ochoten se v případě kandidátova přijetí stát jeho školitelem.

Uchazeč o DPS spolu s přihláškou dodá jeden až tři publikované odborné texty. Pokud žádné odborné texty dosud nepublikoval, dodá rukopis nejméně jednoho textu v podobě, splňující kritéria úpravy textu před publikací v odborném tisku (rozsah nejméně 5 normostran).


Na přihlášce, životopise i na projektu doktorského studia musí být zřetelně uvedeno telefonické a e-mailové spojení na uchazeče.


K přihlášce musí být přiloženo potvrzení o zaplacení administrativního poplatku 654,- Kč, který je nevratný.

Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Administrativní poplatek činí 654 Kč. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX

IBAN code: CZ 5301000000195373180297

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1


Řádně vyplněnou přihlášku spolu s projektem doktorského studia a veškerými výše uvedenými materiály uchazeč

nejpozději do 6. dubna 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou: Studijní oddělení FAMU

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru nad předloženým projektem doktorského studia před přijímací komisí ve dnech 17. – 18. května 2018.

O konkrétní hodině budou uchazeči písemně informováni nejméně tři týdny před stanoveným termínem.


Při zkoušce kandidát především představuje a obhajuje svůj projekt z hlediska obsahového a metodologického. Přijímací komise hodnotí uchazeče a jeho projekt zejména na základě kritérií:

- realizovatelnost (předpoklady uchazeče pro samostatnou vědeckou práci a úspěšné dokončení studia)

- původnost, aktuálnost a obsahová a metodologická koherentnost projektu

- znalost vědecké metodologie, zkušenost s odborným publikováním

- přínos projektu pro vědecko-výzkumný profil FAMU

- přínos nabídky výuky pro studijní plány FAMU


Součástí zkoušky je dále rozprava, v níž kandidát prokazuje svůj rozhled ve zvoleném oboru i orientaci ve všeobecných historických a kulturních souvislostí a znalost postupů a metodik vědecké a publikační práce.


Stanovení výsledného pořadí uchazečů se opírá o výsledek bodového hodnocení komise k jednotlivým uchazečům hodnoceným podle výše uvedených kritérií.


Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k doktorskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, ve studijním oboru Teorie filmové a multimediální tvorby, je 6 studentů (tento údaj je zveřejněn v souladu s § 49, odst. 1 Zákona). Přijímací komise může navrhnout a rozhodnutím děkana může být přijat nižší počet uchazečů.


S případnými dotazy se obracejte na studijní oddělení FAMU (tel. 234 244 310, resp. ilona.sejkorova@famu.cz).   Kontakt