FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Pro zájemce o studium    
Podrobné informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium

Základní charakteristika navazujícího magisterského studia

 

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program, absolvovaný na

FAMU, na jiné fakultě AMU nebo na jiné vysoké škole.


O přijetí do magisterského studia na FAMU se tudíž mohou ucházet:

• studenti třetího ročníku bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří chtějí bezprostředně

po složení státních bakalářských zkoušek pokračovat v navazujícím magisterském

studiu;

• absolventi bakalářského stupně všech oborů FAMU, kteří již vykonali státní bakalářskou

zkoušku v předcházejících letech;

• absolventi nejméně bakalářského studia ostatních fakult AMU či jiných vysokých škol

v České republice nebo v zahraničí.


Standardní doba studia vyplývající z akreditace navazujícího magisterského studijního programu jsou dva roky, u programu Cinema and Digital Media tři roky.

Navazující magisterský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením akademického titulu „magistr umění“ (MgA.).

 

Postup uchazeče o přijetí do magisterského studia

Uchazeč se o přijetí do magisterského studia uchází podáním přihlášky a magisterského projektu s povinnými pracemi.

 

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 1.5.2018 - 22.6.2018, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 23. června 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání přihlášky do studia než výše uvedené není přípustný.


Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a dodá pro každý obor zvláštní přihlášku.


Přihláška musí obsahovat:


- životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;

- úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky; zahraniční uchazeči předkládají nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu);

- doklad o zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 654 Kč;

- event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. lékařské potvrzení o způsobilosti k oboru).


Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.


*Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce.

Administrativní poplatek činí 654 Kč. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.


Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX

IBAN code: CZ 5301000000195373180297

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

 

Uchazeč o navazující magisterské studium svůj magisterský projekt, v němž sumarizuje svou představu o náplni svého studia, a příslušné umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v požadavcích kateder u jednotlivých studijních oborů, do 31. srpna 2018 buďto

a) osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou "název příslušné katedry FAMU"

nebo

b)

pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění

"název příslušné katedry FAMU"

Malostranské náměstí 259/12

118 00 Praha 1


Upozorňujeme uchazeče, že jiný způsob podání magisterského projektu není přípustný.

 

Průběh přijímacího řízení

Účelem přijímacího řízení je ověřit schopnost uchazeče k dalšímu rozvoji jeho talentu, teoretických znalostí a profesních dovedností.


Přijímací řízení proběhne zhruba v polovině září.

Rozhodnutí děkana o přijetí nebo nepřijetí uchazeč obdrží písemně. Přijatým uchazečům bude rovněž oznámen den zápisu do 1. ročníku navazujícího magisterského studia.


Součástí tohoto vyhlášení podmínek přijímacího řízení jsou specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů zveřejněné na webu příslušných kateder na následujících odkazech:


animovaná tvorba

audiovizuální studia

dokumentární tvorba

fotografie

kamera

produkce

režie

scenáristika a dramaturgie

střihová skladba

zvuková tvorbaNejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k magisterskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, je 65 studentů (tento údaj je zveřejněn v souladu s § 49, odst. 1 Zákona).

Počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů studijního programu je dán koncepcí výuky příslušných oborů, podmínkami vyplývajícími z potřeb vzájemné kooperace oborů a aktuálními ekonomickými, kapacitními a organizačními možnostmi FAMU, je tudíž do určité míry variabilní a je konkretizován rozhodnutím děkana FAMU o uchazečích přijatých do studia v příslušném akademickém roce. Následující počty přijímaných studentů v jednotlivých oborech jsou proto pouze orientační rámcovou informací a počty studentů přijatých do příslušného oboru pro aktuální akademický rok se s nimi nemusí shodovat.


animovaná tvorba...4

audiovizuální studia...5
dokumentární tvorba...5
fotografie...7
kamera...4
produkce...10
režie...3
scenáristika a dramaturgie...10
střihová skladba...4
zvuková tvorba...4

   Kontakt