FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
FAQ: nejčastější otázky spojené s přijímacím řízením na FAMU

Než začnete na studijní oddělení FAMU telefonovat či mailovat své dotazy, pročtěte si prosím kromě informací zveřejněných na příslušných stránkách "Úřední desky" v sekci webových stránek FAMU "Pro zájemce o studium" následující odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

1. Jak mám postupovat, pokud nejsem občanem ČR a chci na FAMU studovat program v češtině?

Přijímací řízení probíhá ve všech částech v češtině bez přítomnosti tlumočníka, podmínkou účasti v přijímacím řízení je tedy Vaše aktivní znalost češtiny minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků CEFRL (jednotlivé katedry mohou v souladu s vlastními požadavky přijímacího řízení stanovit i vyšší minimální úroveň; např. Katedra scenáristiky a dramaturgie či Katedra produkce požadují aktivní znalost češtiny na úrovni C2). Pro vlastní studium je podmínkou Vaše vstupní aktivní znalost češtiny minimálně na úrovni B2 (pokud příslušná katedra nevyžaduje vyšší úroveň jazykové kompetence). Pokud tedy budete při nástupu do studia na počátku příslušného akademického roku (začátek října) ovládat češtinu na úrovni minimálně B2, lze předpokládat, že budete po jazykové stránce schopni dostát nárokům studia v češtině. Pokud budete v době podání přihlášky (listopad předchozího roku) ovládat češtinu pouze na úrovni B1, je nutné, abyste se - v případě, že budete přijati do studia - do zahájení akademického roku (tedy během cca deseti měsíců) zdokonalili na potřebnou úroveň B2. Veškeré informace o postupu, jímž při podávání přihlášky do přijímacího řízení doložíte svou stávající jazykovou úroveň, a o způsobu, jímž bude při Vašem případném přijetí ověřena, naleznete na webu FAMU, na straně "Základní informace o podmínkách přijímacího řízení", v oddíle"Přístupnost studia". Veškeré další případné dotazy prosím směrujte na Studijní oddělení FAMU až po prostudování zde zveřejněných závazných pokynů.

2. Jak a kdy se můžu přihlásit?

Přihláškou vygenerovanou z elektronického formuláře na webu FAMU (nikoli formulářem SEVT). Formuláře elektronické přihlášky jsou přístupné na webu FAMU, a to: pro bc. studium od 1. 10. do 22. 11., pro mg. studium od 1. 5. do 22. 6. (Upozornění: Pokud je v daném roce závěrečný termín pro odevzdání přihlášky jedním ze dvou víkendových dnů, posouvá se termín pro osobní odevzdání přihlášky na SO nebo její odevzdání poštou na bezprostředně následující pracovní den, tj. pondělí.)

3. Jak mám dále postupovat po vyplnění formuláře elektronické přihlášky?

Formulář vytiskněte (na barevné nebo čenobílé tiskárně) a podepište.

Dále je nutné k němu přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste v době podání přihlášky ještě neabsolvovali maturitní zkoušku, vizte odstavce 7 a 14), vlastní životopis a doklad o zaplacení administrativního poplatku. Tyto přílohy jsou povinnou součástí přihlášky každého uchazeče (tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ); bez nich je přihláška neplatná a neumožňuje registraci uchazeče do přijímacího řízení. Přihlášku  a výše uvedené přílohy odešlete v daném termínu poštou na adresu Akademie múzických umění, Studijní oddělení FAMU, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1; nebo v úředních hodinách (do 16:00) doneste na studijní oddělení FAMU ve 3. patru Lažanského paláce, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1.

4. Jak získám ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT.

5. Jakou podobu má mít životopis?

Životopis napište podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (sami si zvolte jednu z těchto dvou forem).

6. Jaké jsou možnosti uhrazení administrativního poplatku?

Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přilepte k přihlášce. Administrativní poplatek činí 483 Kč. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX

IBAN code: CZ 5301000000195373180297

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

Pro platby ze zemí eurozóny doporučujeme bankovní platbu eurem přes Eurožiro, které zprostředkuje převod na účet AMU v korunách.

7. Jak se mnou FAMU bude komunikovat během přijímacího řízení?

Veškerá příslušná korespondence vám bude zasílána Českou poštou na adresu, kterou jste uvedli na přihlášce. Zkontrolujte proto pečlivě její správnost a úplnost.

8. Musím při vyplňování elektronické přihlášky vypisovat známky?

U elektronické přihlášky do bc. studia známky dokládat nemusíte. Je ale nutné, aby na přihlášce bylo potvrzení střední školy, že jste v maturitním ročníku a ve kterém měsíci budete maturovat. Maturitní vysvědčení pak v případě přijetí předložíte u zápisu. V případě, že jste již maturovali, přiložíte pouze úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

K přihlášce do mg. studia přiložte úředně ověřenou kopii bc. diplomu (nikoli diploma supplement).

9. Hlásím se do bc. studia na katedru produkce. Kam mám napsat jazyk, z kterého budu skládat příslušnou část přijímací zkoušky?

Po vyplnění a vytištění přihlášky na obor produkce označte v její spodní části vámi zvolený jazyk.

10. Hlásím se do bakalářského programu a mám vystudovanou jinou VŠ, musím přikládat potvrzení vysoké školy?

Nemusíte. I když máte vystudovanou vysokou školu, je třeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

11. Je na FAMU možné studovat obory bakalářského a magisterského programu kombinovanou formou?

Nelze. Obory bakalářského a magisterského programu lze studovat pouze prezenčně.

12. Potřebuji zdravotní potvrzení, když se hlásím na FAMU?

Pokud se hlásíte na obor Kamera, potřebujete potvrzení o barvocitu. Na ostatní obory potvrzení od lékaře nepotřebujete.

13. Jsem osobou, která bude ze zdravotních důvodů (dyslexie ap.) požadovat specifický přístup k hodnocení studijních výsledků, jak mám tuto skutečnost doložit?

Písemným vyjádřením lékaře, které obsahuje jednoznačné a srozumitelné zdůvodnění Vašeho nároku na specifický přístup. Toto vyjádření je třeba přiložit k přihlášce spolu s Vaší formulací zdůvodňující požadavek na specifický přístup k hodnocení studijních výsledku.

14. Jaké jsou termíny podání přihlášek a talentových prací?

V případě bakalářského studia je třeba zaslat nebo přinést přihlášku nejpozději do 22. listopadu na studijní oddělení FAMU. Talentové práce je třeba zaslat nebo přinést na příslušnou katedru do 1. prosince (v případě zaslání rozhoduje datum na razítku pošty).

V případě magisterského studia je třeba zaslat nebo přinést přihlášku na studijní oddělení FAMU do 22. června, magisterský projekt a povinné práce je třeba zaslat nebo přinést na katedru do 1. září (v případě zaslání poštou rozhoduje datum na razítku pošty).

Jakékoliv  pokusy o dodání přihlášky, jejích chybějících příloh či chybějících součástí talentových prací po stanoveném termínu jsou bezpředmětné a budou vnímány jako pokus o podvodné jednání podle § 67 Zákona o vysokých školách.

15. Jsou na FAMU připravné kurzy nebo nultý ročník?

Na FAMU nejsou žádné přípravné kurzy ani nultý ročník. Dvakrát ročně FAMU pořádá dny otevřených dveří pro uchazeče o studium, v jejichž rámci lze konzultovat s pedagogy kateder. Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci těchto konzultací nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na příslušných stránkách Úřední desky - webových stránkách školy.

16. Lze se hlásit na FAMU z nižších ročníků střední školy?

Nelze. Hlásit se můžete, pokud jste v závěrečném (maturitním) ročníku střední školy. Vaše škola vám na přihlášce potvrdí, ve kterém měsíci a roce budete maturovat. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

17. Mám právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí přijetí ke studiu?

Ano, po uzavření přijímacího řízení a na základě předchozí žádosti u příslušné katedry, nejpozději do 90 dnů po uzavření přijímacíího řízení, máte právo v přítomnosti katedrou pověřené osoby nahlédnout do příslušných materiálů.   Kontakt