FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Základní informace o podmínkách přijímacího řízení


Přístupnost studia (počet přijímaných uchazečů, jazyková vybavenost uchazečů ze zahraničí)


Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze je výběrovou vysokou uměleckou školou.

Přijímání ke studiu na Filmové a televizní fakultě AMU se řídí § 48 až § 51 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ("Zákon o vysokých školách") ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se Zákonem o vysokých školách a s vnitřními předpisy školy, zejména Studijním a zkušebním řádem AMU a Výnosem děkana č. 5/2017 o přijímacím řízení, organizaci studia a ukončení studia.


Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání přijímacího řízení, při němž uchazeč prokázal potřebnou způsobilost ke studiu daného oboru. Znalosti, nadání a schopnosti uchazečů stanovené školou jako podmínka přijetí ke studiu ověřují, posuzují a bodově hodnotí přijímací komise jednotlivých oborů, které podávají děkanovi FAMU návrh na přijetí vybraných uchazečů. Bodové hodnocení je instrumentem jednotlivých přijímacích komisí pro stanovení pořadí uchazečů. O přijetí uchazečů do studia rozhoduje na základě návrhů oborových přijímacích komisí děkan FAMU. Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k bakalářskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (B8204), je 75 studentů. Nejvyšší počet studentů, jež FAMU celkem přijímá k magisterskému studiu ve studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (N8204), je 65 studentů. (Tyto údaje jsou zveřejněny v souladu s § 49, odst. 1 Zákona).  Počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů studijního programu je dán koncepcí výuky příslušných oborů, podmínkami vyplývajícími z potřeb vzájemné kooperace oborů a aktuálními ekonomickými, kapacitními a organizačními možnostmi FAMU, je tudíž do určité míry variabilní a je konkretizován rozhodnutím děkana FAMU o uchazečích přijatých do studia v příslušném akademickém roce.


Studium na FAMU je přístupné jak občanům České republiky, tak zahraničním občanům. S výjimkou oborů Photography, Cinematography a Cinema and Digital Media, které jsou vyučovány v angličtině, se obory FAMU vyučují v českém jazyce a v češtině (bez podpory tlumočníka) rovněž probíhá přijímací řízení. Pokud chtějí zahraniční uchazeči (s výjimkou uchazečů s občanstvím Slovenské republiky, kteří mohou být na základě dohody mezi ministerstvy školství ČR a SR přijati „ke studiu všech typů studijních programů veřejné vysoké školy za stejných podmínek, které se […] vztahují při přijetí ke studiu a při studiu na občany vlastního státu“) na FAMU studovat v programu akreditovaném v českém jazyce, musejí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL na Centru jazykové přípravy AMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeč zapsán do studia..Obory FAMU, které jsou akreditované v anglickém jazyce, se studují v anglickém jazyce a v tomto jazyce se také koná přijímací řízení (bez přítomnosti tlumočníka). Uchazeči o studium, jejichž mateřštinou není angličtina, proto doloží příslušným certifikátem svou znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 podle CEFRL.Informační zdroje pro uchazeče

  
Zde naleznete Souhrnný přehled odkazů na zákonné normy a předpisy týkající se přijímacího řízení a na webové stránky Filmové a televizní fakulty AMU se zveřejněnými informacemi k přijímacímu řízení.


Závazné informace o přijímacím řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia jsou dostupné na těchto webových stránkách. Žádáme uchazeče, aby se s těmito informacemi včetně odpovědí na nejčastěji kladené otázky nejprve seznámili a na studijní oddělení FAMU se pak případně obraceli pouze s konkrétními dotazy týkajícími se informací, které pokládáte za neúplné či nejasně formulované.


Pro lepší informovanost potenciálních uchazečů o studium FAMU vyhlašuje konzultační dny otevřených dveří. Přesné termíny konání jsou s předstihem oznámeny na webových stránkách fakulty.


Podmínky přijímacího řízení jsou rovné pro všechny uchazeče a nelze z nich poskytovat žádné výjimky. Upozorňujeme uchazeče, že informace o přijímacím řízení případně sdělené mimo rámec zde zveřejněných informací (např. pedagogy či zaměstnanci školy při konzultací, ve Dnech otevřených dveří atp.) mají pouze orientační charakter a nelze je ve smyslu Zákona o VŠ pokládat za závazné. V připadě, že jste neporozuměli nějaké informaci na příslušných webových stránkách FAMU (a vysvětlení jste na žádné stránce této sekce či příslušném odkazu nenalezli), můžete kontaktovat studijní oddělení FAMU s konkrétním dotazem týkajícím se zde zveřejněných informací, které pokládáte za neúplné či nejasně formulované.


Doporučujeme uchazečům, aby věnovali pozornost zejména závěrečným termínům: termínu odevzdání přihlášky a termínu odevzdání talentových prací. Nedodržení kteréhokoliv z těchto termínu má za následek, že nebudete zařazeni do přijímacího řízení.Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do bakalářského studijního programu FAMU s nástupem do studia v akademickém roce 2018/2019 ZDE
   Kontakt