FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Definice druhů výsledků předáváných do RIV (platnost od 1.1.2018)

Definice druhů výsledků

Usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107 o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací uložila vláda v bodě II/4 místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve spolupráci s poskytovateli aktualizovat do 31. října 2017 definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení a předložit je vládě jako samostatnou přílohu Metodiky s platností od 1. ledna 2018.

Dále uvedené definice nabývají platnosti 1. 1. 2018. Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro Informační systém výzkumu, vývoje a inovací – databáze RIV.

Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platí, že je k dané výzkumné aktivitě lze přiřadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně a nezpochybnitelně dosaženo řešením této výzkumné aktivity.

Do RIV lze zařadit a hodnotit pouze výsledek, který existuje, tj. je poskytovatelem fyzicky nebo jiným kontrolovatelným způsobem ověřeno, že výsledek skutečně existuje. Dále platí zásada, že jeden výsledek dané výzkumné aktivity může být do RIV zařazen každým předkladatelem pouze jednou a musí být označen jako ten druh výsledku, který dosažený výsledek nejvíce charakterizuje.


 • Recenzovaný odborný článek (J)

je původní, případně přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem a jím uváděná afiliace se vztahuje k  české výzkumné organizaci. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, přehled literatury) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu do skupiny původních, případně přehledových sdělení. Odborným periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, případně vycházel periodicky, má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické nebo jen v elektronické podobě, včetně zveřejnění on-line.
Recenzní řízení (recenzování) je posuzovací řízení, jímž vědecká práce (nebo obecně dílo) prochází před jeho vydáním, přičemž do konečné zveřejněné verze jsou připomínky recenzentů (posuzovatelů) zapracovány. Požadavek na recenzování se vztahuje k druhům výsledků J, B, C a D. Recenzovaná publikace (kniha, sborník, článek, časopis) znamená, že k předloženému článku (knize, kapitole) byl vypracován po jeho přijetí do redakce (nakladatelství) posudek, na jehož základě autor své dílo případně upraví a následně dojde k jeho vydání.

Recenzované odborné články
v odborném periodiku (časopise) se člení na:
 • Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále „WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“;
 • JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter;
 • Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení.
Odborným periodikem (časopisem) nejsou:
- periodika, která nemají ISSN, případně ani e-ISSN;
- periodika, nebo mimořádná periodika vydávaná s ISSN a též souběžně i s ISBN v knižní podobě;
- periodika, u kterých neprobíhá nebo není zveřejněn způsob recenzního řízení příspěvků;
- periodika charakteru denního nebo novinového tisku, tj. běžný denní tisk, tematické „populárně - odborné“ přílohy k dennímu tisku, týdeníky, odborně zaměřené noviny;
- populárně naučná periodika určená pro laickou veřejnost, vydávaná komerčními nakladateli, veřejnými a jinými institucemi;
- popularizující odborná periodika, určená pro širší odbornou veřejnost, např. vydávaná odbornými společnostmi, vědeckými institucemi apod. za účelem propagace a popularizace vědy;
- periodika odborů, politických stran, spolků apod.;
- podniková a pojišťovací periodika;
- tiskopisy a zpravodaje;
- zvláštní čísla časopisů, ve kterých jsou uveřejněny texty konferenčních příspěvků.


Recenzovaným odborným článkem
nejsou:
- reprinty, abstrakta apod., byť publikovaná v odborném periodiku, články informativního nebo popularizačního charakteru o výsledcích výzkumu;
- ediční materiály, opravy, recenze, rešerše a souhrny;
- článek typu „preprint“, tj. verze článku uveřejněná před recenzním řízením;
- pro Jost články s nižším rozsahem než jsou 2 strany textu, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

 • Odborná kniha (B)

prezentuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti.
Formálními atributy
odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury (eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů) a souhrn v aspoň jednom světovém jazyce. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN.  Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí představuje verifikaci: Odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. ověření vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené poskytovatelem.

Odbornou knihou je např.:

- monografie,
- vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon,
- kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií,
- publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce splňující parametry odborné knihy, které nejsou založeny na pracích druhu Jimp, JSC, JOST,
- kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických a obdobných textů,
- vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník,
- kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.

Odbornou knihou nejsou:
- knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN;
- učební texty (tj. učebnice, skripta), pokud nejsou výsledkem původního pedagogického výzkumu;
- odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy;
- publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce, založené na pracích druhu Jimp, JSC, JOST, opatřené komentářem a kódem ISBN;
- běžné jazykové slovníky;
- účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště);
- tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, či ústních sdělení z konferencí;
- metodické příručky, katalogy a normy;
- sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D);
- beletrie, populárně naučná literatura, např. cestopisy, texty divadelních her;
- výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce;
- komerční překlady z cizích jazyků;- memoáry, informační materiály;
- popularizující monografie, biografie a autobiografie;
- účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z  projektů.


 • Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (C)

se uplatňuje v případě, kdy celá kniha má jen editora nebo v případech, kdy autor je v celé knize (na titulním listě, rubu titulního listu) uveden jako spoluautor (byť s menšinovým obsahovým podílem) a je členem autorského kolektivu se zřetelně uvedenými hlavními autory. Kapitola však musí mít uvedeného samostatného autora nebo autorský kolektiv.


 • Stať ve sborníku (D)

rezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Stať má obvyklou strukturu vědecké práce s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněna ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia, která obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou společný prvek nebo příbuzné téma a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy. Druhem výsledku „stať ve sborníku“ je stať, která má celkový rozsah minimálně 2 strany, přičemž platí, že do rozsahu stran se nezapočítávají fotografie, grafy, mapové přílohy, obrázky, tabulky a reklamy.

Tento druh výsledku je evidován:
a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
b) v databázi WoS Conference Proceedings Citation Index a má přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy.
c) článek ve zvláštním čísle časopisu evidovaném v některé z výše uvedených databází, které je věnováno publikaci konferenčních příspěvků.

Statěmi ve sborníku
nejsou:
- příležitostně vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště, výročí, oslav založení a výročních konferencí);
- sebraná a vydaná abstrakta;
- seřazené a jinde již publikované články a stati apod. • Metodika

je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných) kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Tento druh výsledku zahrnuje:
a) NmetS metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá;
b) NmetC metodiky certifikované oprávněným orgánem;
c) NmetA metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem.


Metodikou není:

Metodika, která vznikla na základě podpory poskytnuté jiným než kompetenčně příslušným orgánem oprávněným ke schválení, certifikaci nebo akreditaci podle obecně závazných právních předpisů, pokud kompetenčně příslušný orgán nebo autorizovaný certifikační (akreditační) subjekt provádějící certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů před poskytnutím podpory písemně nevyjádřil závazek výslednou metodiku posoudit.


 • Audiovizuální tvorba (A)

Jedná se o elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD / DVD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.

Audiovizuální tvorbou nejsou:

- výzkumné zprávy vydané v elektronické formě;
- výroční, periodická nebo závěrečná (eventuálně jinak pojmenovaná) zpráva o řešení projektu (včetně grantového projektu) nebo jiné výzkumné aktivity, která je předkládána poskytovateli a která je vydaná v elektronické formě.


 • Zorganizování (uspořádání) výstavy (E)

je možné považovat za výsledek VaVaI pouze tehdy, je-li možné identifikovat přítomnost VaVaI v činnostech, na jejichž základě prezentované informace či skutečnosti vznikly. Výsledek realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.
Výsledkem druhu E není
výstava zaměřená obecně na dané téma, která nezahrnuje výsledky autora nebo týmu, jehož je autor členem, ale shrnuje široké poznatky v daném oboru nebo má např. výhradně osvětový charakter. nejsou prezentovány výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož je autor členem (tj. jde o výstavu „obecně“ zaměřenou na dané téma).

 • Výstava s kritickým katalogem(Ekrit)

veřejná prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Kritérium/ kritéria pro jeho uznávání může dále stanovit poskytovatel podpory pro příslušnou výzkumnou aktivitu a nedílné součásti výsledků si mohou dále parametrizovat poskytovatelé podle svých potřeb.
Podmínkou pro uznání výsledku „Výstava s kritickým katalogem“ je publikace kritického katalogu výstavy, který splňuje všechny náležitosti pro druh výsledku odborná kniha a jako takový byl uplatněn a schválen (nelze tedy uznat tento výsledek bez kritického katalogu – odborné knihy do doby, než je kritický katalog publikován).


 • Zorganizování (uspořádání) konference, semináře nebo sympozia (M)

může být považováno za výsledek VaVaI pouze tehdy, je-li kromě pěti základních kritérií pro identifikaci činností ve VaVaI, na jejichž základě prezentované informace vznikly, splněna některá z dodatečných podmínek stanovených manuálem Frascati v části 2. Součástí konference musí být veřejné prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.

Konferencí pro potřeby klasifikace druhů výsledků VaVaI není:

- konference bez účasti vědeckých pracovníků,
- konference, kde autor nebo tým, jehož byl autor členem, neměl aktivní příspěvek,
- konference, na které se neprezentují původní výsledky VaVaI,
- seminář nebo přednáška / soustava seminářů nebo přednášek popularizujících poznatky v daném oboru pro laickou veřejnost, nebo sloužící k výuce.

 • Zorganizování (uspořádání) workshopu (W)

může být považováno za výsledek VaVaI pouze tehdy, je-li kromě pěti základních kritérií pro identifikaci činností ve VaVaI, na jejichž základě prezentované informace vznikly, splněna některá z dodatečných podmínek stanovených manuálem Frascati v části 2.
Součástí workshopu musí být veřejné prezentace původních výsledků výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. nejsou prezentovány výsledky výzkumu autora nebo týmu, jehož je autor členem (tj. jde o konferenci „obecně“ zaměřenou na dané téma).


 • Ostatní výsledky (O)

jsou takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků. Výsledek realizoval původní výsledky, které vznikly činnostmi splňujícími požadavky manuálu Frascati na činnosti ve VaVaI a které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem.
Jako „ostatní výsledky“ lze vykazovat také takové výsledky výzkumu a vývoje, které byly formálně (parametricky) vymezeny poskytovatelem podpory pro příslušnou výzkumnou aktivitu. Např. výsledky „Výstup uměleckého výzkumu“.


   Kontakt