FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
RIV - Rejstřík informací o výsledcích

Rejstřík informací o výsledcích (RIV)


RIV navazuje na databázi RIP (Registr informací o publikacích výzkumu a vývoje v rozpočtových a příspěvkových organizacích), která byla provozována Úřadem vlády ČR do roku 1995. RIV obsahuje údaje o výsledcích výzkumu a vývoje uplatněných od roku 1993.


RIV je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentální vývoje a inovací (IS VaV), ve kterém jsou shromažďovány podklady pro informování vědecké a ostatní veřejnosti o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nejedná se o knihovnický systém ani o centrální registr publikací, či jiných druhů výsledků.

Do RIV
jsou dodávány údaje o všech výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzniklých řešením výzkumných aktivit podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), nebo bez podpory poskytnuté podle zákona zpravidla jedenkrát ročně.

Do RIV lze zařadit a hodnotit pouze výsledek
, který existuje, tj. je poskytovatelem fyzicky nebo jiným kontrolovatelným způsobem ověřeno, že výsledek skutečně existuje. Dále platí zásada, že jeden výsledek dané výzkumné aktivity může být do RIV zařazen každým předkladatelem pouze jednou a musí být označen jako ten druh výsledku, který dosažený výsledek nejvíce charakterizuje.
  • Definice jednotlivých druhů výsledků, které jsou evidovány v RIV s platností od 1.1.2018, jsou uvedeny zde


U každého výsledku je v RIV evidován název a druh výsledku, rok uplatnění, údaje o tvůrcích, údaje o předkladateli, návaznost výsledku na aktivity VaVaI (např. uvedení vazby na projekt evidovaný v CEP nebo zda se jedná o výsledek dosažený řešením specifického vysokoškolského výzkumu apod.). Uváděny jsou i další podrobné údaje identifikující výsledek v závislosti na jeho druhu (např. název a vydavatele časopisu, v němž je výsledek publikován, vydavatele knihy, číslo a název vydavatele patentu, apod.). Údaje o výsledcích, o pracovištích, ve kterých vznikly, a o jejich tvůrcích jsou využívány (mimo jiné) jako jeden z informačních zdrojů pro hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


   Kontakt