FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výnos rektora č. 4/2011 o nakládání s výsledky na AMU

Výnos rektora č. 4/2011 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích na Akademii múzických umění v Praze


tento dokument ve formátu pdf

Výnos nabývá účinnosti dnem podpisu


ČÁST PRVNÍ

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

(1) Tento výnos upravuje práva k výsledkům činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích (dále jen VaVaI) vytvořených na Akademii múzických umění v Praze (dále jen „AMU“). Tento výnos je vydán ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Tento výnos se nevztahuje na výsledky veřejných zakázek ve VaVaI[1]; nakládání s nimi upravuje § 16 odst. 1 a 2 zákona.

Čl. 2

Výsledky VaVaI

(1) Výsledky VaVaI se rozumí[2]:

a)    v základním výzkumu nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním oboru,

b)    v aplikovaném výzkumu nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky,

c)     ve vývoji návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb,

d)    v inovacích nové nebo podstatně zdokonalené výrobky, postupy nebo služby, zavedené do praxe.

(2) Práva k výsledkům činnosti ve VaVaI, která není veřejnou zakázkou ve VaVaI, patří příjemci[3], tedy AMU, v jejíž prospěch bylo rozhodnuto o poskytnutí podpory[4].

Čl. 3

Povaha výsledků VaVaI z hlediska jejich ochrany

(1) Výsledky VaVaI mohou naplňovat znaky předmětu některého či více práv duševního vlastnictví a být způsobilé či nezpůsobilé ochrany podle právních předpisů upravujících práva duševního vlastnictví.

(2) Z tohoto hlediska je proto možné výsledky VaVaI mající znaky předmětu duševního vlastnictví rozdělit na:

a)    výsledky VVI požívající autorskoprávní ochrany. AMU je uměleckou vysokou školou, proto budou mít výsledky VaVaI na AMU obvykle povahu autorského díla[5] autora či uměleckého výkonu výkonného umělce[6], případně záznamu. V takovém případě se postupuje podle části druhé,

b)    výsledky VaVaI požívající jiné než autorskoprávní ochrany, např.:

1. vynálezy[7],

2. zlepšovací návrhy[8], za které se pokládají technická, výrobní nebo provozní

zdokonalení, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo nakládat,

3. užitné vzory[9], kterými se rozumí technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná,

4. průmyslové vzory[10], kterými se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení,

5. nebo ochranné známky[11], kterými mohou být za podmínek stanovených zákonem jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby

V takovém případě se postupuje podle části třetí,

c)     výsledky VaVaI, které naplňují znaky předmětu více práv duševního vlastnictví současně.

V takovém případě se postupuje podle části druhé a třetí současně.

(3) Výsledky VaVaI, které nejsou způsobilým předmětem práv duševního vlastnictví, zpřístupní AMU zájemcům za podmínek stanovených zákonem[12] na základě uzavřené smlouvy.

Čl. 4

Spolupráce s jinými osobami při VaVaI

Jestliže se činnosti při VaVaI má účastnit osoba, která není zaměstnancem ani studentem AMU (např. partner ze soukromé sféry), uzavře s ním jménem a na účet AMU osoba, která stojí v čele příslušné součásti, a není-li jí, rektor, smlouvu upravující práva duševního vlastnictví nebo jiná práva k případným výsledkům jeho činnosti ve VaVaI, a to nejpozději v den uzavření smlouvy o zapojení takové osoby do činnosti při VaVaI.

ČÁST DRUHÁ

Výsledky VVI požívající autorskoprávní ochrany

Čl. 5

Autorská díla a umělecké výkony

(1) Autorské dílo[13] je individuálně určený nehmotný statek, který současně splňuje následující znaky:

a)    výsledek tvůrčí duševní umělecké či vědecké činnosti autora,

b)    jedinečnost nebo u počítačových programů, fotografií a databází alespoň původnost,

c)     schopnost vyvolat ve vnímajícím obraz díla,

d)    vyjádření v jakékoliv lidskými smysly vnímatelné podobě, byť jen pomíjivé.

(2) Umělecký výkon[14] je výkon osoby (např. herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra nebo režiséra), která provádí autorské umělecké dílo nebo výtvor tradiční lidové kultury. Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo.

(3) Autorem i výkonným umělcem je vždy fyzická osoba.

Čl. 6

Zaměstnanecké dílo a zaměstnanecký výkon

(1) Zaměstnanecké dílo[15] je autorské dílo, které zaměstnanec AMU vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k AMU. Pracovněprávním vztahem je pro účely tohoto ustanovení pracovní poměr[16] a vztahy z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr[17].

(2) AMU vykonává ze zákona svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva[18] k zaměstnaneckému dílu, pokud nebylo sjednáno jinak. AMU si ve smlouvě zakládající pracovněprávní vztah se zaměstnancem podílejícím se na VaVaI vyhradí právo postoupit právo výkonu majetkových práv k zaměstnaneckým dílům třetí osobě.

(3) Odstavce 1 a 2 platí obdobně i pro výkonného umělce a jeho výkony[19].

Čl. 7

Školní dílo

(1) Školní dílo[20] je dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k AMU[21].

(2) AMU může školní dílo užít na základě zákonné bezúplatné licence dle § 35 odst. 3 autorského zákona nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě. V případě potřeby užít školní dílo nad rámec licence podle předchozí věty má AMU právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla za obvyklých podmínek[22].

(3) Budou-li se tvorbě výsledků VaVaI na AMU podílet studenti, aniž by současně byli zaměstnanci AMU, je nezbytné s nimi před zahájením jejich činnosti smluvně ošetřit licenci k výsledkům jejich činnosti.

Čl. 8

AMU jako výrobce záznamů

(1) AMU může být také výrobcem:

a)    zvukového záznamu[23], kterým je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření, nebo

b)    zvukově obrazového záznamu[24], kterým je záznam audiovizuálního díla nebo záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem, jestliže na svou odpovědnost poprvé zaznamená výkon výkonného umělce nebo tak pro AMU z jejího podnětu učiní jiná osoba.

Čl. 9

Oznamování a evidence výsledků VVI

(1) U autorských děl, uměleckých výkonů a záznamů není potřeba ke vzniku práv k nim registrace či oznámení úřadu nebo kolektivnímu správci; práva k těmto nehmotným statkům vznikají jejich vytvořením či zhotovením.

(2) Vytvoření výsledků VaVaI oznámí autor, výkonný umělec, zaměstnanec pořizující záznam nebo zaměstnanec, na jehož pokyn byl záznam pořízen, svému přímému nadřízenému, který jej s komentářem a doporučením využití předá osobě, která stojí v čele příslušné součásti AMU, a není-li jí, rektorovi (dále jen „rozhodující zaměstnanec“).

(3) Rozhodující zaměstnanec (čl. 9 odst. 2) rozhodne o využití výsledků VaVaI a zajistí jej, případně prostřednictvím uložení úkolů jemu podřízeným zaměstnancům.

Čl. 10

Využití výsledků VaVaI

(1) Pro využití výsledků VaVaI platí[25], že v případě:

a)    výsledku plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek, stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropských společenství nestanoví jinak,

b)    výsledku financovaného z veřejných prostředků ve výši přesahující 50% a nižší než 100% výše nákladů projektu je příjemce povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,

c)     výsledku podílově financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely,

d)    nevyužití výsledků podílově financovaného z veřejných a z jiných prostředků způsobem a v době stanovené ve smlouvě o využití výsledků je příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití za nediskriminujících podmínek za tržní cenu všem zájemcům.

(2) Výsledky VaVaI podle této části jsou zájemcům zpřístupňovány po uzavření licenční nebo sublicenční smlouvy[26].

ČÁST TŘETÍ

Výsledky VaVaI požívající jiné než autorskoprávní ochrany

Čl. 11

(1) Zjistí-li či domnívá-li se zaměstnanec AMU, že v rámci činnosti ve VaVaI vytvořil sám nebo spolu s jinými výsledek požívající jiné než autorskoprávní ochrany, oznámí to neprodleně svému přímému nadřízenému, který jej s komentářem, doporučením využití a návrhem na zajištění ochrany předá rozhodující osobě.

(2) Rozhodující osoba (čl. 9 odst. 2) na základě očekávatelné využitelnosti a návratnosti nákladů na zajištění ochrany předložených výsledků VaVaI rozhodne o zajištění nebo nezajištění ochrany na náklady AMU, za které zodpovídá.

(3) Rozhodující osoba (čl. 9 odst. 2) rozhodne o využití výsledků VaVaI a zajistí jej, případně prostřednictvím uložení úkolů jemu podřízeným zaměstnancům.

(4) Pro využití výsledků VaVaI podle této části platí čl. 10 přiměřeně.[1] § 2 odst. 2 písm. g) zákona

[2] § 2 odst. 2 písm. k) zákona

[3] § 16 odst. 3 zákona

[4] § 2 odst. 2 písm. c) zákona

[5] § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“)

[6] § 67 AZ

[7] viz příslušný ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

[8] zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

[9] zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů

[10] zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

[11] zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, zákon přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů

[12] § 16 odst. 4 zákona

[13] § 2 AZ

[14] § 67 AZ

[15] § 58 AZ

[16] § 30 an. zákoníku práce

[17] § 74 an. zákoníku práce

[18] § 12 AZ

[19] § 74 AZ

[20] § 60 AZ

[21] § 35 odst. 3 AZ

[22] § 60 AZ

[23] § 75 AZ

[24] § 79 AZ

[25] § 16 odst. 4 zákona

[26] § 46 an. AZ


   Kontakt