FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Pravidla vnitřní soutěže (F)AMU pro r. 2016

Na základě Pravidel vnitřní soutěže AMU (Výnos rektora č. 8/2015), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 – 2018, je tímto vyhlášena soutěž na podporu projektů FAMU pro


Okruh 1:

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a

profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů


 • Z prostředků určených na okruh 1 Vnitřní soutěže (F)AMU budou finančně podpořeny projekty resp. hrazeny (neinvestiční) náklady na jejich realizaci, které budou klást důraz na zajišťování a zvyšování kvality studijních programů FAMU a na jejich inovaci formou vytváření nových, případě inovaci stávajících, předmětů/kurzů.
 • O získání finanční podpory projektu se může ucházet kterýkoliv pedagog FAMU za předpokladu, že se bude řídit veškerými, níže uvedenými, pokyny pro předkládání žádostí.
 • O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje výběrová komise FAMU sestávající z těchto členů: děkan, proděkani, tajemnice, člen AS FAMU.
 • Před přidělením prostředků na rok 2016 výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího. Hodnotící zpráva bude jedním z relevantních bodů při rozhodování o přidělení prostředků na rok následující, dále bude zveřejněna na úřední desce fakulty a předána rektorátu AMU.

 

HARMONOGRAM

30.12.2015 - vyhlášení soutěže

29.01.2016 - uzávěrka pro podávání žádostí

08.02.2016 -  nepovinné osobní prezentace projektových záměrů 

14.02.2016 - zveřejnění výsledků soutěže a hodnocení loni řešených projektů
POKYNY PRO PŘEDKLÁNÍ ŽÁDOSTÍ
 • Projektové žádosti se odevzdávají na předepsaném formuláři do pátku 29.01.2016  v tištěné verzi projektové referentce Silvii Demartini (pracovna proděkanů FAMU - 3. patro) a elektronicky na adresu proděkana Marka Vajchra (marek.vajchr@famu), v kopii na silvie.demartini@amu.cz.
 • Žádost musí být obsahově v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru MŠMT nebo prioritami Dlouhodobého záměru AMU, formálně vyplněna ve všech bodech vč. části s doporučením projektu příslušnou katedrou a vyjádřením, jaký přínos předkládaný projekt pro katedru má (lze odevzdat společně s žádostí jako přílohu).
 • Výběrová komise rozhodne o udělení nebo neudělení grantu do 14 dnů po uzávěrce. Žadatelé budou mít možnost krátké osobní prezentace svého projektu před výběrovou komisí, která může navrhnout krácení rozpočtu, doporučit přepracování projektu, vyžádat si doplnění některých údajů k předkládanému projektu apod.


Formulář projektové přihlášky (doc)

Formulář projektové přihlášky (odt)
Formulář projektové přihlášky (pdf)ZÁSADY PRO ŘEŠENÍ PROJEKTŮ
 • Termín pro vyčerpání finančních prostředků a předložení veškerých daňových dokladů k projektům podpořeným v okruhu 1 Vnitřní soutěže (F)AMU je 30.11.2016 a je nepřekročitelný. Pouze v mimořádných případech je možný pozdější termín - pouze po domluvě s tajemnicí fakulty.
 • Jakékoliv změny v průběhu řešení, ke kterým je řešitel projektu nucen přistoupit a které by měly mít vliv na dosažení cíle projektu (změna v harmonogramu, osoby řešitele či klíčových spoluřešitelů) je řešitel povinen ihned po jejich zjištění písemně oznámit grantové referentce. Ta je obratem postoupí vedení fakulty (děkanovi/tajemnici) k posouzení. Řešitel není oprávněn pokračovat v řešení projektu do té doby, dokud neobdrží souhlas k provedení navrhovaných změn.
 • Jakékoli změny ve výši rozpočtu, překračující 10 %, schvaluje děkan/tajemnice FAMU.

Závěrečné zprávy
(ZZ) projektů se odevzdávají do jednoho měsíce po ukončení projektu v tištěné i elektronické podobě; budou obsahovat zejména:
 • stručné shrnutí řešené problematiky a zvolených postup,
 • zdůvodnění veškerých změn, ke kterým došlo během řešení projektu,
 • zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků,
 • výstupy/výsledky projektu a jejich využití či přínos procílovou skupinu v dalších letech,
 • vyhodnocení úspěšnosti řešeného projektu s ohledem na vytyčené cíle,
 • přílohy - přehled čerpání prostředků se dokládá výpisem z FiS, ostatní  (např. pořízený audiovizuální záznam z akce/plakáty/programy/brožury, původní a inovované sylaby předmětu/kurzu, z KOS vygenerovaný jmenný seznam studentů - účastníků kurzu/nového předmětu/workshopu/master class/přednášky/konference atp., zprávy studentů o přínosu absolvovaných zahraničních cest apod.).


Výnos rektora č. 8/2015 (pdf)


   Kontakt