FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vnitřní soutěž (F)AMU pro r. 2017 - 1. okruh - vyhlášení soutěže

Na základě Pravidel vnitřní soutěže AMU (Výnos rektora č. 8/2015), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 – 2018, je tímto vyhlášena soutěž na podporu projektů FAMU určených pro


Okruh 1:

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů


V rámci tohoto okruhu je možné podávat i víceleté projekty. Vnitřní soutěž se nicméně vypisuje každoročně a předkladatel víceletého projektu se musí do soutěže každoročně znovu přihlásit a také bude požadováno každo­roční vykazování výsledků projektu (viz závěrečná zpráva).


Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovovaných stávajících předmětů/kurzů.

Projekty musí být zároveň v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru MŠMT nebo prioritami Dlouhodobého záměru AMU na období 2016-2020 .


 • O získání finanční podpory projektu se může ucházet kterýkoliv pedagog FAMU.
 • O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje výběrová komise FAMU sestávající z těchto členů:

děkan, proděkani, tajemník, zástupce AS FAMU

 • Pokud je některý z členů výběrové komise řešitelem či spoluřešitelem některého z předkládaných projektů, pak není přítomen jeho projednávání.


PODMÍNKY ŘEŠENÍ

 • Veškeré projektové aktivity, na které je vázáno čerpání přidělených finančních prostředků, musí být realizovány nejpozději v listopadu daného roku, pokud nebylo tajemníkem fakulty rozhodnuto jinak.

 • Jakékoliv změny v projektu, včetně změn v čerpání rozpočtu překračujících 10 % dané rozpočtové položky, podléhají schválení vedení příslušné fakulty.
 • Správu hospodářské agendy zajišťuje projektový manager FAMU, Mgr. Petr Vlček.


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 • Závěrečné zprávy (ZZ) projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu.
 • Před přidělením prostředků na nadcházející kalendářní rok výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího. Na jejich základě vznikne hodnotící zpráva. Ta bude jedním z relevantních bodů při rozhodování o přidělení prostředků na rok následující, bude zveřejněna na úřední desce fakulty a předána rektorátu AMU.

HARMONOGRAM

 • do 31.01.2017 - do 24:00 podávání projektů

 • do 17.02.2017 - nepovinné osobní prezentace projektových záměrů
 • do 21.02.2017 - zveřejnění výsledků soutěže a vyhodnocení projektů řešených v r. 2016
 • do 30.11.2017 - vyčerpání přidělených finančních prostředků
 • do 1 měsíce od ukončení projektu - odevzdání ZZ vč. příloh


FORMULÁŘE


PROJEKTová žádost na rok 2017

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA za rok 2017


   Kontakt