FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Vnitřní soutěž (F)AMU pro r. 2018 - 1. okruh - vyhlášení soutěže

Na základě Pravidel vnitřní soutěže AMU (Výnos rektora č. 8/2015), kterými se upravují zásady rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro roky 2016 – 2018, je tímto vyhlášena soutěž na podporu projektů FAMU určených pro


Okruh 1:

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů


V rámci tohoto okruhu je možné podávat jednoleté projekty trvající od 1.1.2018 do 31.12.2018, přičemž přidělené finanční prostředky mohou být použity pouze na takové aktvity, které:

a) probíhají nejpozději v listopadu daného roku,

b) nejsou financovány z prostředků OP VVV,

c) katedry nejsou schopny zafinancovat z vlastních zrojů.


O získání finanční podpory projektu se může ucházet kterýkoliv pedagog FAMU.


Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovovaných stávajících předmětů/kurzů.

Projekty musí být zároveň v souladu s prioritními cíli Dlouhodobého záměru MŠMT nebo prioritami Dlouhodobého záměru AMU na období 2016-2020 .


 • O poskytnutí prostředků a jejich výši rozhoduje výběrová komise FAMU sestávající z těchto členů:

děkan, proděkani, tajemník, zástupce AS FAMU.

 • Pokud je některý z členů výběrové komise řešitelem či spoluřešitelem některého z předkládaných projektů, pak není přítomen jeho projednávání.

 • Před přidělením prostředků na nadcházející kalendářní rok výběrová komise vyhodnotí závěrečné zprávy z roku předcházejícího. Na jejich základě vznikne hodnotící zpráva. Ta bude jedním z relevantních bodů při rozhodování o přidělení prostředků na rok následující, bude zveřejněna na úřední desce fakulty a předána rektorátu AMU.
 • Projektovou žádost a Závěrečnou zprávu o řešení projektu podává příslušný pedagog elektronicky i v tištěné podobě na adresu proděkana Mgr. Marka Vajchra (marek.vajchr@famu.cz), v kopii na silvie.demartini@amu.cz.


PODMÍNKY ŘEŠENÍ

 • Veškeré projektové aktivity, na které je vázáno čerpání přidělených finančních prostředků, musí být realizovány nejpozději v listopadu daného roku, pokud nebylo tajemníkem fakulty rozhodnuto jinak.
 • Jakékoliv změny v projektu týkající se výměny řešitele či některého z klíčových spoluřešitelů, změn v harmonogramu, které mohou mít vliv na čerpání prostředků, stejně tak jako přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, které přesahují 10 % položky, podléhají schválení vedení příslušné fakulty. O tyto změny se žádná písemně v elektronické podobě ihned po té, co řešitel zjistí, že k těmto bude muset přikročit pro zdárné dokončení projektu, tedy PŘED JEJICH USKUTEČNĚNÍM prostřednictvím grantové referentky Silvie Demartini.
 • Administrativní zajištění projektu: V každém předkládaném projektu musí být jmenovitě uvedena osoba zodpovědná za správu hospodářské agendy (např. sekretářka, student aj.). Této osobě může řešitel projektu navrhnout odměnu, její výši schvaluje tajmeník s ohledem na náročnost dílčích úkonů spojených s čerpáním prostředkům. V případě, že je tato agenda zabezpečena nedostatečným způsobem, může být tato odměna během řešení projektu snížena, resp. přerozdělena mezi jiné osoby, které se na jejím zpracování podílejí nad rámec svých pracovních povinností.
 • Závěrečné zprávy (ZZ) projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu.


HARMONOGRAM

 • dne 15.12.2017 - vyhlášení soutěže
 • do 21.01.2018 - odevzdávání elektronické verze projektové žádosti
 • do 31.01.2018 - do 12:00 podávání projektových žádostí v tištěné verzi opatřené podpisem řešitele a vedoucí(ho) katedry
 • do 05.02.2018 - nepovinné osobní prezentace projektů (max. 5 min., termín bude upřesněn)
 • do 12.02.2018 - zveřejnění výsledků soutěže a hodnocení projektů řešených v r. 2017
 • do 30.11.2018 - ukončení  čerpání přidělených finančních prostředků
 • do 1 měsíce od ukončení projektu - odevzdání ZZ vč. příloh


FORMULÁŘE

PROJEKTOVÁ ŽÁDOST na rok 2018
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA za rok 2018

   Kontakt