FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
Výsledky 2018: Vnitřní soutěž (F)AMU - 1. okruh

ŘEŠITEL NÁZEV PROJEKTU
POŽADOVÁNO (Kč)
PŘIDĚLENO (Kč)
poznámka
ALT Hynek
Inovace předmětu Ateliér fotografie a nových médií
127 700
36 800
spolufinancování z prostředků katedry
ALT Hynek
Přednášky hostů / Guest lectures, 2018
191 100
80 000

BLAŽÍČEK Martin
OE18
154 500
80 000

BOROVAN Pavel
Inovace předmětu Magisterský projekt
94 300
0
nejasně formulovaná žádost, nelze žádat o investiční prostředky
ČIHÁK Martin
Kapitoly z dějin střihové skladby
57 800
50 800
krácení v rámci stipendií
ČIHÁK Martin Světlozpyt (3)
33 800
33 800

DORUŠKA Tomáš 8. EEM - Masterclass filmové montáže
80 000
52 000
cestovné bude hrazeno z jiných zdrojů fakulty
GOGOLA Jan
Pracovní text k předmětu Dramaturgický seminář
13 500
13 500

MATHÉ Ivo
FAMUFESTová dílna (Inovace předmětu 305CFPP: Famufest – produkční) 91 100
91 100

KINTEROVÁ Martina Inovace předmětu výuky Ateliéru dokumentární fotografie
132 100
34 000
spolufinancování z prostředků katedry
KUBÍČEK Jiří
Digitalizace VHS videotéky KAT
398 100
100 000
část prostředků bude použita na zakoupení dostupných digitalizovaných snímků
PINHEIRO Sara
WAVEGUIDES
121 800
100 000
krácení v rámci služeb
STECKER Martin
Fotografie jako jediný originál
193 000
150 000
krácení v rámci služeb
ŠIMLOVÁ Štěpánka Strategie autorské prezentace III 266 200
106 000
spolufinancování z prostředků katedry
THÝN Jiří Inovace předmětu vyuky Ateliéru postkonceptuální fotografie
123 200
23 200
spolufinancování z prostředků katedry
VLACH Jiří Návštěva ARTE GEIE – Štrasburk
100 200
90 000


CELKEM
2 178 400
1 041 200PODMÍNKY ŘEŠENÍ

  • Veškeré projektové aktivity, na které je vázáno čerpání přidělených finančních prostředků, musí být realizovány nejpozději v listopadu daného roku, pokud nebylo tajemníkem fakulty rozhodnuto jinak.
  • Jakékoliv změny v projektu týkající se výměny řešitele či některého z klíčových spoluřešitelů, změn v harmonogramu, které mohou mít vliv na čerpání prostředků, stejně tak jako přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, které přesahují 10 % položky, podléhají schválení vedení příslušné fakulty. O tyto změny se žádná písemně v elektronické podobě ihned po té, co řešitel zjistí, že k těmto bude muset přikročit pro zdárné dokončení projektu, tedy PŘED JEJICH USKUTEČNĚNÍM prostřednictvím grantové referentky Silvie Demartini.
  • Závěrečné zprávy (ZZ) projektů se podávají do jednoho měsíce po ukončení projektu.

   Kontakt