FAMU
    FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE
 english 
You are here:   Home     Vzdělávací programy pro veřejnost     OpenEye    
Program 2016

17. únor 2016, 19:00

Jan Zálešák – Před apokalypsou

Přednáška představí výstavní projekt v procesu zrodu – konkrétně výstavu Apocalypse me, která bude zahájena 2. března 2016 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Bude zaměřena na reflexi procesu kurátorské práce, na trvale přítomné napětí mezi tématem výstavy (kurátorskou intencí) a uměleckými díly (uměleckými intencemi). Tematická výstavba výstavy bude představena jako proces, který není ani 14 dní před jejím zahájením zcela ukončen. Představena budou dílčí témata zahrnutá v kurátorské koncepci, jako je „ontologický obrat“ v antropologii a filosofii nebo aktuální diskuze o antropocénu; důraz bude kladen na příklady aktuální umělecké praxe, v níž tato témata rezonují.

Jan Zálešák (narozen 1979) je vysokoškolský pedagog, kurátor a příležitostný kritik. Publikoval knihy Umění spolupráce (2011) a Minulá budoucnost (2013) a ve spolupráci v Janem Brožem knižní extenzi stejnojmenné výstavy SSSSSS (2014). Je autorem tematických výstav Vzpomínky na budoucnost II (Dům umění města Brna, 2013), Moving Image (Futura, 2010) nebo Horká linka (Galerie Václava Špály, 2010).

Místo:
FAMU, Smetanovo náb. 2
Učebna U1, 1. patro.
Přednáška je simultálně tlumočena do angličtiny.


Středa 2. 3., 19:00
Tomáš Dvořák – Životní formy personifikace

Odvalíme-li ze země kámen, najdeme pod ním zvláštní formu života: heterogenní systém tvořený směsí minerálních a organických prvků od bakterií a plísní až po žížaly. Odvalíme-li současné kritiky antropocentrismu (přístupy typu posthumanismu, transhumanismu, nového materialismu či objektově orientované ontologie), najdeme pod nimi zvláštní formu personifikace: neživé a nelidské entity se tu stávají svého druhu „osobami“ obdařenými nároky, právy, záměry či vůlí. Nejčastější podobou této nové personifikace je snaha “dát věcem hlas”. Neživé předměty, organismy různých říší, chytré technologie, ale i sociotechnické organizace typu institucí a korporací či procesy a jejich infrastruktury jako je trh, veřejné mínění či globální oteplování přitom nepromlouvají samy o sobě, nýbrž jsou zastupovány a interpretovány konkrétními skupinami aktérů, kteří promlouvají v jejich jménu a tak je uvádějí v život. Přednáška představí historický vývoj kulturních technik personifikace, jejich význam pro naše chápání rozdílů mezi živým a neživým, lidským a nelidským a důsledky tohoto rozhraničení pro současné podoby umění, vědění a politiky.

Tomáš Dvořák se věnuje výzkumné a pedagogické činnosti v oblastech teorie a dějin fotografie, médií a vizuální kultury na Katedře fotografie FAMU a filosofii a dějinám vědy ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR. Publikoval mj. Sběrné suroviny: texty a obrazy nedávné minulosti (2009), Kapitoly z dějin a teorie médií (2010), Současné přístupy v historické epistemologii (2013), Temporalita (nových) médií (2016).


Středa 16. 3. 19:00
Pedro Maia – Autorská přednáška

Čtvrtek 17. 3. 20:00
Pedro Maia – Projekce
Kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1

Portugalský, v současnosti v Berlíně aktivní filmař Pedro Maia (narozen 1983) patří ke generaci tvůrců, kteří v prostředí nezávislých filmových „labů“ s téměř alchymistickým zaujetím prozkoumávají chemické procesy vzniku obrazu. Jeho filmy překypují netradičními barevnými posuny, podprahovými záblesky světla, zpřítomňují a vizuálně rozvíjí samotnou přítomnost filmové materie. Maia vychází z letité tradice rukodělného filmu, která v pojetí soudobých tvůrců již dávno opustila radikální pozice kritiky filmového média a pohybuje se spíše v prostoru mediální archeologie, doprovázené remediací filmových kvalit do digitálního prostoru. Kromě filmů na formátech 8 a 16mm Maia vytváří instalace a performance, ve kterých pomocí aparátů vlastní konstrukce zasahuje do mechanismů projekce. V posledních letech se stal jedním z nejvyhledávanějších „analogových VJs“, mimo jiné vytvořil koncertní projekce pro Vessel, Shxcxchcxsh, Panda Bear, Lee Ranalda, Fennesze, Demdike Stare, Tropic of Cancer a další.

Autorská přednáška na FAMU bude exkurzem do jeho laboratorní práce v domovském labu LaborBerlin a o evropské iniciativě ReMi, která usiluje o udržení znalostní báze práce s filmem na principu komunitní praxe. O den později osobně uvede Maia výběr ze svých posledních filmů v kině Ponrepo.


Pondělí 4. 4. 19:00
Geoffrey Batchen – In Absentia: Politické interpretace bezkamerové fotografie

Jak může fotografie, která zjevně nezobrazuje nic příznačného, říci něco podstatného o světě, který obývá? Jak může fotografie, která reprezentuje, avšak nezobrazuje danou situaci vypovídat něco o její dějinném ukotvení? Tato přednáška se bude snažit nastínit odpovědi na politické aspekty fotografie na příkladu snímků vytvořených bez použití kamery mezi 30. léty 19. století a současností. Bezkamerová fotografie je ze současného pohledu vlastně vždy politickou: její optická a fotochemická pravidla jsou založena na zpochybňování a přehodnocování zažitých a politicky ustálených hodnot. Její vytváření navrací fotografii ze světa globálního kapitalismu, bezbřehé ekonomie a masového vykořisťování zpět do sféry unikátního, ručně provozovaného řemesla. Avšak ani tyto fotografie nejsou nevinné – jejich obraz je založen na procesech toxických, radioaktivních, enigmatických, násilných a obecně nebezpečných. Nelze je ani považovat „abstraktní“. Tato přednáška se pokusí osvětlit, jak bezkamerové fotografie nově definují povahu fotorealismu a jak mohou zaujímat roli politického aktéra.

Profesor Geoffrey Batchen vyučuje dějiny umění na Victoria University ve Wellingtonu na Novém Zélandě, specializuje se na historii fotografie. Je mimo jiné autorem knih Each Wild Idea: Writing, Photography, History (2001), Forget Me Not: Photography and Remembrance (2004), William Henry Fox Talbot (2008), What of Shoes? Van Gogh and Art History (2009), Suspending Time: Life, Photography, Death (2010) a More Wild Ideas (2015). Editoval sborníky Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes’s Camera Lucida (2009), je spolueditorem Picturing Atrocity: Photography in Crisis (2012). V dubnu tohoto roku bude zahájena jeho výstava Emanations: The Art of the Cameraless Photograph (Govett-Brewster Gallery, New Plymouth), při této příležitosti vyjde i stejnojmenná kniha v nakladatelství Prestel.


Středa 13. 4. 19:00
Michal Rataj – Malovat zvukem

Zvuk jako médium budující prostorové obrazy – to je linie, která prochází v posledních letech různými polohami tvorby Michala Rataje. Objevuje se v rozhlasových pracích, akusmatické hudbě i živých zvukových koncertech. Autor představí výběr děl z posledních let a prakticky demonstruje grafický tablet jako interaktivní hudební nástroj tak, jak jej používá v poli mezi gestem lidské ruky a zvukem vznikajícím v reálném čase. Michal Rataj také představí aktuální umělecký výzkum na katedře skladby, jehož se v posledních letech účastnili jak studenti hudební, tak i filmové fakulty.

Michal Rataj (narozen 1975) je hudební skladatel, producent, vysokoškolský pedagog. Vystudoval muzikologii na FF UK a skladbu na HAMU. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, Německu a USA. Jako skladatel se věnuje elektroakustické a instrumentální hudbě, je autorem dvacítky filmových hudeb a stovky zvukových realizací rozhlasových her. Pracoval jako hudební režisér a producent v Českém rozhlase. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresívní formy současných akustických umění. Je docentem na katedře skladby HAMU a vyučuje na NYU Prague.


Středa 20. 4. 19:00
Piotr Tkacz – Architektonické partitury

Čtvrtek 21. 4. 19:30
Piotr Tkacz – Koncert
Galerie AMU, Malostranské náměstí 12

Standardní hudební notace již mnoho let nedostačuje výrazovým potřebám soudobé hudby. To postupně vedlo k rozvoji alternativních forem zápisu, jako je grafická notace, text, nebo jejich kombinace. Přednáška v tomto kontextu představí kompoziční strategie Johna Cage, Romana Haubtenstock-Ramati, R. M. Schafera, Iannise Xenakise a Manfreda Werdera, dále pak vlastní Tkaczovy práce vycházející z architektonických plánů jakožto výchozího bodu zvukové kompozice.

Piotr Tkacz (narozen 1985) je polský improvizátor, podílí se na řadě hudebních projektů (spolupracoval mj. se Seijim Morimotem nebo Alicí Hui-Sheng Chang). Českému publiku se představil i v rámci Ostravských dnů nové hudby. Sólově vystupuje mj. jako Dj 2 Lewe Ręce. Jeho idiosynkratické sety, pojaté podobně ironicky jako jeho pseudonym, jsou mimožánrovými kolážemi spojujícími zdánlivě neslučitelné. Spolu se svým bratrem Mikołajem tvoří duo Radioda, pod touto hlavičkou se poslední tři roky věnují živé hře na radiové přijímače (album Rondo, 2013). Jeho texty o hudbě byly mimo jiné uveřejněny v časopisech HIS Voice, Czas kultury, Glissando, 2+3D, Dwutygodnik/Biweekly a Fragile. Pravidelně vystupuje na významných hudebních festivalech, mj. Animator, Musica Electronica Nova a další.


Středa 4. 5. 19:00
Filip Suchomel – Fotografie na Dálném východě v bodě 0: Počátky nového média v Číně a Japonsku v polovině 19. století

Přednáška představí prvopočátky fotografie na Dálném východě, její postupné etablování jako důležitého nástroje poznání dálněvýchodní společnosti. Autor se zaměří nejen na fotografii určenou pro zahraniční odběratele, jejímiž konzumenty byli především Evropané a Američané, kteří na Dálný východ přijížděli za obchodem, zábavou i jako pouzí cestovatelé, ale rovněž na první práce domácích tvůrců, kteří ve své tvorbě spojovali místní tradiční nazírání se západními importovanými principy.

Filip Suchomel je historik umění a japanolog. Ve své odborné práci se dlouhodobě věnuje studiu japonského a čínského užitého umění, grafiky, fotografie a vlivům umění Dálného východu na evropskou kulturu od 16. století do současnosti.


   Kontakt