logo FAMU
Výnos děkanky č. 10 /2020 k osobní přítomnosti pracovnic a pracovníků na FAMU, pracovním cestám do zahraničí a přítomnosti cizích osob v budovách FAMU po ukončení nouzového režimu

Výnos děkanky č. 10 /2020 k osobní přítomnosti pracovnic a pracovníků na FAMU, pracovním cestám do zahraničí a přítomnosti cizích osob v budovách FAMU po ukončení nouzového režimu

Osobní přítomnost akademických pracovnic a pracovníků na výuce a zkouškách na vysoké škole je povolena, avšak za těchto podmínek a s následujícími výjimkami:

  • výuka smí probíhat pouze v prostorech, které při plné kapacitě studentů zapsaných do daného předmětu umožňují, aby byl zachováván rozestup mezi osobami nejméně 1,5 metru. Pokud toto není možné, výuka (zkoušení, konzultace) proběhne v distančním režimu.
  • akademičtí pracovníci a pracovnice se mohou pohybovat a pobývat v rámci činnosti na katedře bez ochranných prostředků dýchacích cest, pokud je zachován rozestup osob nejméně 1,5 metru. Vedení FAMU však doporučuje ochranné prostředky dýchacích cest nadále v prostorách školy nosit, a to především v uzavřených nebo obtížně větratelných prostorech.
  • vedoucím kateder a pracovišť vedení fakulty doporučuje, aby věnovali zvýšenou pozornost a podporu pracovnicím a pracovníkům, kteří mohou trpět úzkostí nebo stresem, a v případě potřeby využili konzultace fakultní psycholožky.
  • pokud akademičtí pracovníci a pracovnice spadají do některé z ohrožených skupin obyvatelstva (starší osoby, osoby s chronickými onemocněními /včetně hypertenze, plicních nebo srdečních potíží, cukrovky/, osoby, které podstupují léčbu nádorového onemocnění nebo jinou imunosupresivní léčbu, a rovněž pracovnice a pracovníci, jejichž blízcí rodinní příslušníci jsou ve vysoce rizikových skupinách), vedení školy i nadále doporučuje výuku, konzultace i zkoušení realizovat distančně.

Osobní přítomnost technicko-hospodářských pracovnic a pracovníků se řídí body 4 a 5 provozního nařízení rektorátu AMU.


Zahraniční pracovní cesty plánované na červen až srpen budou povolovány pouze v nezbytně nutných případech, a to přednostně do zemí EU a Schengenského prostoru, které MZV ČR označuje za státy s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19. Každá zahraniční pracovní cesta musí být schválena vedle přímého nadřízeného také děkankou anebo proděkanem pro zahraniční vztahy (v případě pracovních mobilit zaměstnanců) anebo proděkankou pro vědu a výzkum (v případě výjezdů spojených s výzkumnou činností).


Pobyt cizích osob v budovách FAMU (Lažanský palác, prostory FAMU na Tržišti 20, Studio FAMU, Ubytovací a výcvikové středisko Beroun, kapacity Institutu intermédií) je možný pouze na základě předem domluveného setkání se zaměstnankyní/zaměstnancem FAMU. Tyto osoby při vstupu podepíší písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Text tohoto čestného prohlášení je na webu a současně je k dispozici při vstupu do budovy.

Výše uvedená opatření nabývají účinnosti ode dne 3. června 2020.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
Děkanka FAMU

 

3. červen 2020

.
.